Ždánický les

Geomorfologický celek Ždánický les je plochá vrchovina ležící v jih.-záp. části geomorfologické oblasti Středomoravské Karpaty. Oblast má tvar protáhlého, šikmě orientovaného obdélníku s rozlohou 470 km2, střední výškou 271 m a středním sklonem 4° 54´. Na S je vymezena říčkou Litavou a za ní ležící Litenčickou pahorkatinou, na V hraničí s Prackou pahorkatinou, která je součástí Dyjsko-svrateckého úvalu. Jižní hranici tvoří přechod do Dyjsko–moravské pahorkatiny, jih.-záp. hranici tvoří Kyjovská pahorkatina.

Geomorfologické rozdělení Ždánického lesa.
Geomorfologické rozdělení Ždánického lesa.

V rámci geomorfologického celku Ždánického lesa jsou vymezeny tři geomorfologické podcelky:

Geologické podloží Ždánického lesa tvoří převážně paleogenní sedimenty ždánické a pouzdřanské jednotky vnější skupiny příkrovů. Velmi rozšířené jsou mohutné překryvy kvartérních spraší a sprašových hlín.

Reliéf tvoří klenbovitě vyklenuté území s rozsáhlými zbytky pobadenského zarovnaného povrchu. Charakteristická jsou hluboce zařezaná údolí zejména v nejčlenitější sev.–vých. a jih.–záp. části. Nejvyšší bod se jmenuje U slepice (438 m), dalšími významnými vrcholy Ždánického lesa jsou Písečná (374 m), Nové hory (414 m), Na hradisku (399 m), Rádlovec (425 m) a Prostřední vrch (416 m).

V Dambořické vrchovině se nachází ložiska ropy a zemního plynu.

Oblast je odvodňována řekami Svratkou a Dyjí. Jejich největšími přítoky jsou říčky Litava a Trkmanka.

Karpatské dubohabřiny jsou typickými lesními společenstvy Ždánického lesa.
Karpatské dubohabřiny jsou typickými lesními společenstvy Ždánického lesa.

Ždánický les leží převážně v 1.–2. vegetačním stupni. Nižší polohy oblasti jsou pro své velmi úrodné půdy využívány k intenzívní zemědělské výrobě. V oblasti se daří vinohradnictví i pěstování meruňek a broskvoní. Lesy se vyskytují na méně úrodných a hůře obdělávatelných půdách. Větší lesní komplexy se nachází v Dambořické vrchovině. V oblasti se vyskytují lesostepní a stepní společenstva, teplomilná společenstva panonských i karpatských dubohabřin, ve výše položených oblastech už se připojují také společenstva bučin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.