Středomoravské Karpaty

Středomoravské Karpaty jsou geomorfologická oblast ležící na střední Moravě v geomorfologické subprovincii Vnější Západní Karpaty. Oblast má pahorkatinný až vrchovinný reliéf s rozlohou 1 877 km2, se střední výškou 282 m a středním sklonem 4°33´. Středomoravské Karpaty na Z sousedí s Dyjsko-svrateckým úvalem, na J a JV s Dolnomoravským úvalem, na S s Hornomoravským úvalem a na SZ s Vyškovskou bránou.

Geomorfologické rozdělení Středomoravských Karpat.
Geomorfologické rozdělení Středomoravských Karpat.

V rámci Středomoravských Karpat jsou vymezeny čtyři geomorfologické celky:

Podloží oblasti tvoří převážně paleogenní horniny ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů a račanské jednotky magurské skupiny příkrovů.

Hradisko sv. Klimenta ve Chřibech.
Hradisko sv. Klimenta ve Chřibech.

Při sev. a již. okraji oblasti se vyskytují překryvy neogennícheolických sedimentů. Erozně–denudační reliéf byl modelován silnými vlivy mladé tektoniky. Jsou pro něj charakteristické ploché rozvodní části terénu (ve Chřibech s úzkými, strukturně podmíněnými hřbety), plochá a hluboce zařezaná údolí a výrazné svahy v sev.–vých. části území. Nejvyšším vrcholem je Brdo (586,7 m) ve Chřibech.

Středomoravské Karpaty jsou pramennou oblastí přítoků řek MoravyDyje. Ve Chřibech pramení nejvýznamnější toky oblasti, shodou okolností všechny kolem vrcholu Vlčáku (563 m). Jsou to řeky Kyjovka, Litava, KotojedkaSalaška. Ve Ždánickém lese pramení Trkmanka.

Intenzívně zemědělsky využívaná krajina v okolí Šardic. Pokud zde nejsou lesy, případně vinohrady nebo sady, krajina nemá žádnou biologickou diverzitu a je "mrtvá".
Intenzívně zemědělsky využívaná krajina v okolí Šardic. Pokud zde nejsou lesy, případně vinohrady nebo sady, krajina nemá žádnou biologickou diverzitu a je “mrtvá”.

Středomoravské Karpaty klimaticky náleží k teplé oblasti, pouze nejvyšší partie oblasti spadají do mírně teplé oblasti. Zejména jižní část oblasti je velmi teplá, což se projevuje i ve vegetaci.

V oblasti Velkých Pavlovic se na neogenním podloží jílů a slínů velmi dobře daří červeným vínům.
V oblasti Velkých Pavlovic se na neogenním podloží jílů a slínů velmi dobře daří červeným vínům.

Středomoravské Karpaty leží 1.–3. vegetačním stupni. Nižší polohy oblasti jsou pro své velmi úrodné půdy využívány k intenzívní zemědělské výrobě. V jižní části oblasti se daří vinohradnictví i sadařství teplomilných ovocných dřevin – meruňek a broskvoní. Lesy se vyskytují na méně úrodných a hůře obdělávatelných půdách. Větší lesní komplexy pokrývají zejména vršky členitějších pahorkatin a vrchovin. V oblasti se vyskytují lesostepní a stepní společenstva, teplomilná společenstva panonských a karpatských dubohabřin, ve vyšších oblastech také společenstva bučin.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...