Literární přehled v kapitole geologie

Odborná literatura

Culek, M. a kol.: Biogeografické členění ČR. Enigma, Praha, 1996
Culek, M. a kol.: Biogeografické členění ČR II. AOPK ČR, Praha, 2005, 590 s.
Čtyroký, P.: Nové litostratigrafické jednotky panonu vídeňské pánve na Moravě, Věstník ČGÚ 75, 2, 2000
Čtyroký, P., Stráník, Z.: Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení západních Karpat. Věst. Čes. geol. Úst. 70, 3, 67—72. Praha, 1995
Eliáš, M.: Rožnovské souvrství — nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky. Geol. výzk. Mor. Slez., Brno, 2000
Gilíková, H., Maštera, L., Otava, J.: Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice, ČGS, Brno, 2003
Havlíček, F.: Mladopaleolitické osídlení Divácké vrchoviny, BP, Filozofická fakulta MU, Brno, 2010
Hladil, J. : Karbonátová sedimentární tělesa I — Jejich vznik a vývoj. MU PF, katedra geologie a paleontologie, Brno, 1996
Horáková, M.: Geologická stavba okolí Oslavan, MU přírodovědecká fakulta, Brno, 2008
Horáková, M.: Vývoj karpatské předhlubně, MU přírodovědecká fakulta, Brno, 2011
Chlupáč, I., a kolektiv: Geologická minulost České republiky. Academia Praha, 2002, 436 p.
Jarolím, J.: Geochemický vývoj důlních vod v OKD, a.s., Důl Lazy, PF Masarykova univerzita, Brno
Kasalová, B. : Hydrogeologické poměry vybrané části povodí Dyje, DP, Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 2011
Kolektiv : Oblastní plán rozvoje lesů, PLO 36, ÚHÚL Kroměříž, 1999
Kolektiv : Oblastní plán rozvoje lesů, PLO 37, ÚHÚL Kroměříž, 2001
Kolektiv : Oblastní plán rozvoje lesů, PLO 38, ÚHÚL Kroměříž, 2000
Kolektiv : Oblastní plán rozvoje lesů, PLO 39, ÚHÚL Frýdek-Místek, 1999
Kolektiv : Oblastní plán rozvoje lesů, PLO 40, ÚHÚL Frýdek-Místek, 1999
Kolektiv : Oblastní plán rozvoje lesů, PLO 41, ÚHÚL Kroměříž, 2000
Kolektiv : Naučný geologický slovník, ČSAV,  1960
Kolektiv : Zpravodaj Unie geologických asociací č. 10/říjen 2010, © UGA, ČAAG, ČAH (MK ČR E 17037), ČAIG a ČALG, Praha, Česká asociace hydrogeologů (ČAH), 2010, str. 52
Konečná, I.: Hydrogeochemie skapových vod Punkevních jeskyní, Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 2009
Kramolišová, M.: Vliv těžby vápence ve Štramberku na krajinu a srovnání s lomy v Hranicích na Moravě, Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 2006
Lázničková, J.: Palynologické zpracování vybraných lokalit svrchního miocénu Moravské části vídeňské pánve, DP, Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 2009
Pavelka, Trezner a kol.: Příroda Valašska, ČSOP Orchidea Vsetín, 2001
Petráš, L.: Geomorfologické poměry okolí Starého Jičína, BP, Přírodovědecká fakulta UPOL, Olomouc, 2009
Pešek, J.a kol.: Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky, Česká geologická služba, Praha, 2010
Poul, I.: Nový tektonický model Pavlovských vrchů, rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 2006
Sedláček, J., Studium sedimentů kontinentálního zalednění ve východní části Opavska, DP, Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 2008
Skupien, I., Smaržová, A.: Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky, Geol. výzk. Mor. Slez., Brno, 2009
Voždová, L.: Silicitové suroviny litenčické pahorkatiny využívané v pravěku

Mapy, tabulky a monografie

Doteky přírody — geologie, botanika, zoologie, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Ostrava 2007
Geologická mapa ČSR  1:200 000, list Gottwaldov. ÚÚG Praha 1990
Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSR  1:200 000, ČSAV 1963

Weby

Wikipedia
ČGS, geologická encyklopedie, on-line
Vševěd, encyklopedie v pohybu
Regionálně–geologická klasifikace Západních Karpat na území České republiky
Geológia SR
Regionální geologie České republiky, Institut geologického inženýrství, kap. 10. Vnější Západní Karpaty
Mineralogicko–petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
Příroda Valašska
CHKO Moravský kras, Geologie
Ondřej Kovář, Poznávání hornin
VŠB–Technická univerzita Ostrava, Regionální geologie České republiky
Přírodovědecká fakulta MU, Ústav geologických věd, Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce
Západní Karpaty — web o geologii
ČGS, Zprávy o geologických výzkumech 2001, Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
ČGS, Zprávy o geologických výzkumech 2002, Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
ČGS, Zprávy o geologických výzkumech 2001, Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)
ČGS, Geol. výzkum Moravy a Slezska 2003, Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových bradel a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské, anebo slezské?
Komňa — Bučník
Paleonapjatostní analýza zlomů Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
Geologické poměry Prosiměřic a jeho blízkého okolí
Přírodní archív řeky Moravy
Povodňové sedimenty řeky Moravy — významný archív vlivu člověka na krajinu
Historie hornictví — Charakteristika hornoslezské pánve
Atlas životního prostředí v Ostravě — Geologické poměry
GAČR — Vulkanoklastika v Pavlovickém souvrství ždánické jednotky
Štramberk — Lašská naučná stezka, zastavení č. 9, Skála Rudý
Tunel Jablunkov — zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu
Geologické lokality — lom Mazák
Geologické lokality — Zdounky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *