O webu

Proč vnikl tento web?

Tento web vzniká jako určitá odezva na dva základní aspekty. První z nich je již avizován v úvodu a je jím nedostatek, nebo spíše roztříštěnost informací o přírodním prostředí moravských Karpat. Shrnutí všech faktických informací na jedno místo dává příležitost k systematickému studiu a poznání tohoto kouzelného území. Druhý, malinko skrytý ale důležitější aspekt, je úsilí o napravení vnímání českého lesnictví a lesníků ostatní veřejností.

České lesnictví je, přes své nesporné problémy, jedním z “nejzelenějších” na světě a ačkoliv to mnozí “odborníci” rádi zpochybňují, příliš jim nevěřte a dobře si vše prověřte.

Může to znít snad jako klišé, přesto se naše mnohokrát kritizované hektarové paseky jeví, ve srovnání s lépe environmentálně hodnocenými zeměmi, jako skupiny stromů v podrostním hospodářství. Můžeme zato poděkovat kontinuu středoevropského prostoru a kupodivu i prozřetelnosti Marie Terezie a jejího Tereziánského řádu. Ten totiž na dlouhá léta, v podstatě do současnosti, nastínil vývoj lesního hospodářství.

Lesní hospodářství přirozeně zaručuje vlastníkovi lesní půdy jeho nesporné právo na výnos s půdy, tzv. vlastnickou rentu. To se zpravidla děje prostřednictvím účelového pěstování lesních porostů a pak následného prodeje dříví. Stejně tak existuje analogie v zemědělství se zemědělskými plodinami. Poznatky současné doby však prokázaly, že není možné z lesa jen těžit a brát dříví. Společnost přichází nato, že les nám dává mnohem víc. Odborně se tomu říká, že plní mimoprodukční funkce lesů. Zkrátka les není pole.

Moderní lesnictví je v současnosti postaveno na třech rozdílných požadavcích společnosti. Prvním z nich, bez důležitosti pořadí, je plnění ekonomických funkcí. Tento požadavek je postaven hlavně na produkci dříví, které musí být pro vlastníka ekonomicky efektivní. Mimo klasického využití dříví, jako je například stavba domu, výroba kuchyně nebo Vaší postele, se otevírá do budoucnosti významná příležitost pěstování lesních dřevin pro energetické použití. Dříví jako obnovitelná surovina může v budoucnu kompenzovat úbytek klasických energetických zdrojů. Dříví je jediná (energetická) surovina, která nepřispívá k degradaci životního prostředí. Právě z tohoto pohledu je produkce dříví pro společnost velmi prospěšná.  K dalším příjmům mohou patřit výnosy např. ze sběru lesních plodů, rekreace nebo agroturistiky.

Druhým požadavkem je plnění sociálních funkcí. Jsme národem vášnivých turistů, myslivců a houbařů. Pravidelný víkendový exodus velkoměstského obyvatelstva má nejdůležitější příčinu. Tou příčinou je les, jeho klid a pozitivní zdravotní vliv. Les zároveň poskytuje zaměstnanost venkovskému sektoru. Les nám slouží také jako obrovský akumulátor podzemních vod, kde se hromadí, udržuje a čistí pitná voda.

Třetím požadavkem je plnění ekologických funkcí. Důležitým aspektem je ochrana životního prostředí, ochrana ohrožených rostlin, živočichů a biotopů. Stejně tak důležitá je i ochrana genetických vlastností přírodního prostředí. Les nám slouží jako bariéra proti negativním extrémům způsobeným klimatickými vlivy, např. v podobě větrolamů, břehových porostů a protierozních porostů. Tlumí povodně, chrání břehy vodní toků proti erozi. To, že naše krajina vypadá ještě jako krajina (tam, kde zůstal les) a může plnit prvky stability krajiny, také zato můžeme lesu poděkovat.

Vyladit tyto tři požadavky je úkolem národní lesnické politiky. V naší zemi existuje memorandum národní lesnické politiky, které se jmenuje Národní lesnický program. Jasným principem národní lesnické politiky je obhospodařovat lesy za synergického plnění všech tří požadavků na jedné straně, a při splnění zásad trvalého obhospodařování lesů na straně druhé. Prostředníkem a také nástrojem k této činnosti je lesní hospodářství, potažmo lesník. Lesník plní společenskou objednávku v oblasti lesního hospodářství.

Lesník sází, vychovává a těží stromy v lese proto, abyste Vy, jeho uživatelé, měli dostatek dříví ke všem možným účelům, ke kterým ho potřebujete a zároveň, aby dokázal plnit další požadavky společnosti.

Přeji Vám za všechny lesníky, abyste se v našich lesích cítili nejen dobře, ale s vědomím, že les zde roste také pro Vás. Pěkně se k němu chovejte.

Ing. Robert Hruban

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...