Literární přehled v kapitole geomorfologie

Odborná literatura

Anonymus, Rozbory chráněné krajinné oblasti Pálava, Správa CHKO Pálava, 2005
Cieslarová, J., Travinobylinná vegetace Jablunkovska, DP, PF Masarykova univerzita, Brno 2007
Culek, M. (editor) a kol. Biogeografické členění České republiky. ENIGMA. Praha, 1996.
Čtyroký, P., Stráník, Z., Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat. Věst. Čes. geol. Úst. 70, 3, 67–72. Praha, 1995
Havlíček, F., Mladopaleolitické osídlení Divácké vrchoviny, BP, Filozofická fakulta MU, Brno, 2010
Hurt, R., a kolektiv, Kyjovsko. Musejní spolek v Brně, 537 p., 1970
Chlupáč, I., a kolektiv, Geologická minulost České republiky. Academia Praha, 436 p., 2002
Kolektiv, Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, ČSAV, 1987
Kotásková, D., Těžba štěrkopísků v Dolnomoravském úvalu, BP,PF Univerzita Palackého, Olomouc, 2010
Mykysek, P., Rešerše k diplomové práci: Studium minerální asociace těžké frakce z deponie ložiska štěrkopísků u Hulína, 2010
Nekuda, V., a kolektiv, Uherskohradišťsko – Vlastivěda Moravská. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Brno, 855 p., 1992
Nekuda, V., a kolektiv, Okres Vsetín (Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko. Vlastivěda Moravská. Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Okresní úřad Vsetín. Lanškroun, 964 p., 2002
Novodomec, R., Nové poznatky o planácii flyšových Karpát, Katedra geografie, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica
Pavelka, Trezner a kol.: Příroda Valašska, ČSOP Orchidea Vsetín, 2001
Petr, S.: Těžba štěrkopísků v Hornomoravském úvalu (Potenciál, historické aspekty a environmentální důsledky), Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
Romanová, V., Multifunkční využívání krajiny a trvalá udržitelnost (na příkladu vybraného území), BP, PF Masarykovy univerzity, Brno 2007
Rubín, J., Balatka, B., a kol., Atlas skalních, zemních a půdních tvarů, Academia, Praha 1986

Mapy, tabulky a monografie

Územní plán Holešov, koncept

Weby

Wikipédie
Příroda Valašska
Příroda Valašska – Geomorfologie
Gryga R., Jelínek J., Geomorfologie pro technické obory, Institut geologického inženýrství – HGF, VŠB-TU Ostrava
ABZ slovník cizích slov
Chráněná území Zlínského kraje
http://www.cenia.cz
http://www.uhul.cz
Mezistromy.cz
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Správa CHKO Pálava
Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty
Správa CHKO Beskydy
Pamětihodnosti.cz — Hranická propast
Biolib.cz — NPP Šipka
Západní Beskydy — 3. Krajina
Info Kroměříž — PP Hostýnské vrchy
Treking.cz — Vsetínské vrchy, kolébka turistiky
Turistické regiony ČR — Vsetínské vrchy
Rožnovská brázda / Roznov furrow
Atlas Česka — Moravskoslezské Beskydy
Beskydy.cz — Moravskoslezské Beskydy
Mezi stromi — Moravskoslezské Beskydy
Tisícovky — Moravskoslezské Beskydy
Těšínské Beskydy
Gymnázium Karviná — Vněkarpatské sníženiny
Příroda.cz — Maloplošná zvláště chráněná území Karvinska
Cittadella.cz — Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Ochrana přírody — Soutok — nová CHKO na jižní Moravě?
iTRAS — Lednicko-valtický areál
ARCHITEKTURA: Černá Ostrava

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *