Středomoravské Karpaty

Středomoravské Karpaty jsou geomorfologická oblast ležící na střední Moravě v geomorfologické subprovincii Vnější Západní Karpaty. Oblast má pahorkatinný až vrchovinný reliéf s rozlohou 1 877 km2, se střední výškou 282 m a středním sklonem 4°33´. Středomoravské Karpaty na Z sousedí s Dyjsko-svrateckým úvalem, na J a JV s Dolnomoravským úvalem, na S s Hornomoravským úvalem a na SZ s Vyškovskou bránou. Pokračovat ve čtení “Středomoravské Karpaty”

Ždánický les

Geomorfologický celek Ždánický les je plochá vrchovina ležící v jz. části geomorfologické podsoustavy Středomoravské Karpaty. Oblast má tvar protáhlého, šikmě orientovaného obdélníku s rozlohou 455 km2, střední výškou 271 m a středním sklonem 4° 54´. Na S je vymezena říčkou Litavou a za ní ležící Litenčickou pahorkatinou, na V hraničí s Prackou pahorkatinou, která je součástí Dyjsko-svrateckého úvalu. Jižní hranici tvoří přechod do Dyjsko-moravské pahorkatiny, jz. hranici tvoří Kyjovská pahorkatina. Pokračovat ve čtení “Ždánický les”

Boleradická vrchovina

Geomorfologický podcelek Boleradická vrchovina je plochá vrchovina o rozloze 153 km2 , střední výšce 255 m a středním sklonu 5°04´. Oblast na SV hraničí s Dambořickou vrchovinou, na V s Mutěnickou pahorkatinou, j. hranici tvoří Hustopečská pahorkatina a z. hranici tvoří Dyjsko-svratecký úval. Boleradická vrchovina leží se v jz. části Ždánického lesa. Pokračovat ve čtení “Boleradická vrchovina”

Dambořická vrchovina

Geomorfologický podcelek Dambořická vrchovina je plochá vrchovina o rozloze 282 km2, střední výšce 285 m a středním sklonu 4°57´. Ze S a SV je vymezena řekami Litavou a  Kyjovkou od Litenčické pahorkatiny, na J hraničí s Kyjovskou pahorkatinou, na JZ s Boleradickou vrchovinou a na Z s Dyjsko-svrateckým úvalem (Vyškovská brána). Dambořická vrchovina leží v sv. části Ždánického lesa. Pokračovat ve čtení “Dambořická vrchovina”

Litenčická pahorkatina

Geomorfologický celek Litenčická pahorkatina je členitá pahorkatina o rozloze 561 km2, střední výšce 294 m a středním sklonu 3°44´. Na Z je vymezena Vyškovskou bránou, na S Hornomoravským úvalem (obě jednotky spadají pod Západní Vněkarpatské sníženiny) a blízkostí řek HanéMoravy. Na V je Zdouneckou brázdou oddělena od Chřibů, na J je od Ždánického lesa vymezena údolím říčky Litavy. Litenčická pahorkatina se nachází v s. části geomorfologické podsoustavy Středomoravské Karpaty. Pokračovat ve čtení “Litenčická pahorkatina”

Bučovická pahorkatina

Geomorfologický podcelek Bučovická pahorkatina je členitá pahorkatina o rozloze 398 km2, střední výšce 282 m a středním sklonu 3°29´. Oblast je vymeza z J údolím říčky Litavy od Ždánického lesa, ze Z Vyškovskou bránou, ze S Hornomoravským úvalem a z V masívem Orlovické vrchoviny a sníženinou Zdounecké brázdy. Bučovická pahorkatina prstencovitě vyplňuje z j., z. a s. části vnější okraj Litenčické pahorkatiny a obepíná tak vyšší georeliéf Orlovické vrchoviny. Pokračovat ve čtení “Bučovická pahorkatina”