Dambořická vrchovina

Geomorfologický podcelek Dambořická vrchovina je plochá vrchovina o rozloze 281 km2, střední výšce 285 m a středním sklonu 4°57´. Ze S a SV je vymezena řekami Litavou a  Kyjovkou od Litenčické pahorkatiny, na J hraničí s Kyjovskou pahorkatinou, na JZ s Boleradickou vrchovinou a na Z s Dyjsko-svrateckým úvalem (Vyškovská brána). Dambořická vrchovina leží v sev.–vých. části Ždánického lesa.

Geomorfologické rozdělení Dambořické pahorkatiny.
Geomorfologické rozdělení Dambořické pahorkatiny.

V rámci Dambořické vrchoviny jsou vymezeny dva geomorfologické okrsky:

Podloží Dambořické vrchoviny je tvořeno převážně horninami ždánicko–hustopečského souvrství, přičemž se proměnlivě střídají ždánické pískovce (psamitická facie) a hustopečské slíny (pelitická facie). V menší míře vystupují také horniny němčického souvrství (podmenilitové souvrství) ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů. Nižší části oblasti jsou překryty mocnými překryvy sprašísprašových hlín. Dna údolí vyplňují nivní hlíny.

Plochý reliéf Dambořické vrchoviny má zachovány rozsáhlé zbytky pobadenského zarovnaného povrchu. Nejvyšší místa reliéfu se nacházejí ve hřbetní části vrchoviny. V sev.–vých. nejčlenitější části se nachází výrazný ohyb údolí Kyjovky u obce Snovídky. Nejvyšším bodem je vrchol U slepice (438 m).

Otnická pahorkatina

Otnická pahorkatina je členitá vrchovina, tvořená převážně paleogenními horninami ždánicko–hustopečského souvrství, přičemž se v podloží proměnlivě střídají ždánické pískovce (psamitická facie) a hustopečské slíny (pelitická facie). V menší míře vystupují také horniny němčického souvrství (podmenilitové souvrství) ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů. Nižší části oblasti jsou překryty mocnými překryvy sprašísprašových hlín. Dna údolí vyplňují písčitoštěrkovité fluviální sedimenty.

Otnická pahorkatina, ležící v záp. části Dambořické vrchoviny, má rysy úpatní pahorkatiny. Reliéf se vyznačuje široce zaoblenými rozvodními hřbety, plošinami pobadenského zarovnaného povrchu a široce rozevřenými neckovitými údolími. Krajina je celkem pravidelně zvlněna jednak do oblých hřbítků, které navazují na rozsochy hlavního hřbetu, jednak do rovnoběžných údolí vodních toků směřujících na S i na J.

Hlaváček jarní (Adonis vernalis).
Hlaváček jarní (Adonis vernalis).

Otnická pahorkatina leží v 1. až 3. vegetačním stupni. Je převážně bezlesá, pouze v JV části je nepatrně zalesněná smíšenými porosty s převahou akátu. V okolí Mouřínova se těží ropa. Ojediněle se nachází zbytky stepních společenstev s výskytem hlaváčku jarního (Adonis vernalis), koniklece obecného (Pulsatilla vulgaris) a lučního (Pulsatilla pratensis) v PP Baračka, PR Šévy, PR Visengrunty, PR Rašovický zlom — ChobotPP Žlíbek. V již. části oblasti se nacházejí vinice.

Uhřická vrchovina

Uhřická vrchovina je plochá vrchovina tvořená převážně paleogenními jílovci a pískovci ždánicko–hustopečského souvrství, přičemž se proměnlivě střídají ždánické pískovce (psamitická facie) a hustopečské slíny (pelitická facie). Nižší části oblasti a podsvahové polohy jsou překryty sprašemisprašovými hlínami. Dna údolí vyplňují písčito-štěrkovité fluviální sedimenty.

Uhřická vrchovina leží ve střed. až JV části Dambořické vrchoviny a tvoří její vyšší část. Náhorní partie širokého a plochého hlavního hřbetu charakterizují erozně–denudační plošiny, široce zaoblené rozvodní hřbety pobadenského zarovnaného povrchu a hluboká údolími s příkrými svahy. Na rozsochách, vybíhajících ze hřbetu k S a J, se nacházejí údolími rozčleněné pedimenty.

Na JZ je nižší a plošší reliéf než na SV. Severozápadně od obce Ždánice pramení říčka Trkmanka. Nejvyšší bod je vrchol U slepice (438 m), další významné body jsou Novosady (351 m), Radlovec (426 m) a Vlčí hora (380 m). V krajině se nachází četné agrární terasy. V okolí Bučovic—Kloboučků, Nevojic, Dambořic, Uhřic, Žarošič a Ždánic se provozuje těžba ropy.

Uhřická vrchovina leží v 1. až 3. vegetačním stupni. Je převážně zalesněná smíšenými listnatými porosty s převahou dubu a buku a s příměsí lípy, habrů a javorů. Místy se vyskytují borové porosty. Zajímavostí jsou nesmíšené porosty buku, pravděpodobně ovlivněné lesním hospodařením v minulosti (ve prospěch buku). Předmětem ochrany přírody jsou: refugium obojživelníků a přilehlá stráň s teplomilnou květenou v PP Jalový Dvůr, ochrana chráněných druhů rostlin jako jsou tořič včelonosný (Ophrys apifera) a vstavač vojenský (Orchis militaris L.) v PP Ochozy, zalesněný svah s výskytem vstavačovitých v PP Hrubá louka a zbytky starých bučin a dubových bučin s doupnými stromy v PR U vrby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.