Slovensko–moravské Karpaty

Geomorfologická oblast  Slovensko-moravské Karpaty náleží do geomorfologické subprovincie Vnější Západní Karpaty. Oblast má na území Moravy rozlohu 2 203 km2, střední výšku 404 m a střední sklon 6°49´. Oblast je ze S vymezena Západními Beskydy, na JV a J přechází na Slovenské území. Západní hranici tvoří sníženiny DolnomoravskéhoHornomoravského úvalu. Slovensko-moravské Karpaty se rozprostírají na území na jih.–vých. Moravy a záp. Slovenska.

Geomorfologické rozdělení Slovensko–moravských Karpat.
Geomorfologické rozdělení Slovensko–moravských Karpat.

V rámci geomorfologické oblasti Slovensko–moravské Karpaty jsou vymezeny geomorfologické celky:

Podloží Slovensko-moravských Karpat budují převážně paleogenní, zčásti i druhohorní flyšové sedimenty račanské, bystrickébělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů. Při záp. a sev.–záp. okraji se vyskytují neogenní sedimenty vídeňské pánve a kvartérní překryvy sprašísprašových hlín. Na styku bystrické a bělokarpatské jednotky vystupují z podloží neovulkanické horniny.

Slovensko-moravské Karpaty v oblasti Pulčínské hornatiny.
Slovensko-moravské Karpaty v oblasti Pulčínské hornatiny.

Pro krajinný ráz Slovensko-moravských Karpat je charakteristický erozně–denudační reliéf hornatin, vrchovin, pahorkatin a sníženin, který je úzce závislý na litologických a neotektonických poměrech. Charakteristické jsou rozsáhlé zbytky zarovnaných povrchů ve dvou až třech úrovních, průlomová údolí, intenzivní kvarterní modelace, kryopedimenty a četné sesuvy. Nejvyšší vrchol je Veľký Javorník (1 071 m) ležící v Javorníkách (na slovenské straně).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *