Termín: sesuvy

« Back to Glossary Index

Sesuv je výsledná forma svahového procesu zvaného sesouvání, což je přemístění hornin z vyšších poloh svahu do nižších vyvolané gravitací. Příčinou je porušení podmínek stability svahu zejména změnami ve struktuře hornin, v režimu podzemní vody, podemíláním svahu boční erozí toků, umělým zásahem ve svahu (stavby, výkopy, navážka) ap.

Sesuvy se často objevují po odtěžení staršího porostu, který plnil funkci pumpy. Než začne stějně pracovat následující porost, dochází k zamokření a sesouvání.
Sesuvy se často objevují po odtěžení staršího porostu, který plnil funkci pumpy. Než začne stějně pracovat následující porost, dochází k zamokření a sesouvání.

Zpravidla jde o klouzavý pohyb horninových hmot podle tzv. smykových ploch, případně o pohyb horninových bloků (ker) po plastickém podloží. Tento proces bývá provázen někdy i dalšími typy svahových pohybů, např. hlubinným ploužením nebo řícením.

Sesuvy v podsvahových polohách jsou často způsobeny kombinací narušení erozní báze vodním tokem a podmáčením podsvahovými prameništi.
Sesuvy v podsvahových polohách jsou často způsobeny kombinací narušení erozní báze vodním tokem a podmáčením podsvahovými prameništi.

Více najdete v příspěvku Svahové pohyby.