Termín: říční terasy

« Back to Glossary Index

Říční terasy jsou stupně ve svazích říčních údolí, vytvořené říční činností za fází stability vertikálního vývoje údolí. Svým vznikem jsou to bývalá údolní dna, která byla proříznuta vodním tokem v následující fázi prohlubování údolí. Všeobecně platí, že čím je terasová akumulace v údolí položena výše nad řekou, tím je starší.

 

Říční terasy mají tvar stupně tvořeného jednak rovným povrchem terasy — terasovou plošinou, jednak srázným svahem — terasovým svahem, který omezuje rovný povrch na straně k ose údolí. Říční terasy jsou povrchový tvar, který může vzniknout erozí nebo akumulací vodního toku. Podle vzniku rozlišujeme:

  • terasy akumulační — zbytky údolní nivy proříznuté až na skalní podklad a jsou tvořeny různými faciemi fluviálních sedimentů; jejich povrch odpovídá původnímu akumulačnímu povrchu nivy,
  • terasy erozní — vznikly erozí vodního toku, a to:
    • proříznutím skalního dna údolí, skalní erozní terasy, které jsou tvořeny skalním soklem, příp. jen se slabým pokryvem fluviálních sedimentů,
    • erozí v sedimentech údolní nivy, která nedosáhla skalního podloží – tzv. vložené erozní terasy, které vznikly erozí v sedimentech údolní nivy,
  • terasy akumulačně–erozní — vznikají hloubkovou a boční erozí v uloženinách akumulačních teras.

Vedle těchto základních typů může vzniknout ještě řada kombinací (např. vložené terasy akumulací, kdy se nová akumulace štěrkopísků vkládá do erozního zářezu v údolní nivě, který však nepronikl až na bázi nivy). Kombinací akumulační a erozní terasy jsou složené říční terasy, kdy jednotný terasový povrch je tvořen akumulační (blíže ose údolí) a erozní částí (při úpatí svahu).