Vlára

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-21-08-021
plocha povodí [km2] 371,6
délka toku [km] 47,6
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 3,60

Charakter toku

Vlára pramení na vých. úbočí Svéradova (737 m) v Komonecké hornatině v nadmořské 635 m. Od pramene teče již. směrem k Drnovicím a postupně přibírá menší přítoky z přilehlých údolí. V Drnovicích mění tok mírně k JZ a pod Vysokým polem přibírá zprava Vysokopolský potok, pramenící na vých. úbočí Klášťova (753 m).

Horní tok Vláry pod Ploštinou.
Horní tok Vláry pod Ploštinou.

Pod Vysokým polem se údolí Vláry rozšiřuje a zde by mělo začít vzdutí nově zamýšlené vodní nádrže Vlachovice. Severně od Vlachovy Lhoty ústí do Vláry zleva Tichovský potok, pramenící sev. od Tichova. Pod soutokem mění Vlára směr k JZ a přibližně po dalším kilometru ústí zprava potok Benčice, pramenící na záp. úbočí vrcholu Rovně (702 m). Od soutoku Vlára opět teče již. směrem k Vlachovicím, před nimiž ústí zprava Sviborka, pramenící pod Doubravou (676 m).

Údolí Tichovského potoka před Soutokem s Vlárou.
Údolí Tichovského potoka před soutokem s Vlárou.

Mezi Vlachovicemi a Vrběticemi ústí zleva Smolinka, která pramení na Vařákových pasekách na záp. úbočí vrcholu Láz (707 m). Před Bohuslavicemi nad Vláří ústí zprava Říka, pramenící sev. od Nevšové. Pod Bohuslavicemi se niva řeky Vláry rozšiřuje na 200–400 m a řeka mení směr k JV. Před Jestřabím ústí zprava Rokytenka, pramenící na sev. svahu vrchol Bašta (643 m).

Údolí řeky Vláry u Popova.
Údolí řeky Vláry u Popova.

Mezi Jestřabím a Popovem řeka, kde Vlára vstupuje do Bylnické kotliny, si řeka ponechává svůj původní nezregulovaný ráz a podkovovitě ze S obtéká vrchol Lázek (404 m). V Popově ústí do Vlára zleva Havránkův potok, pramenící na již. úbočí Kubovce (642 m). Ve Štítné nad Vláří ústí zprava Zelenský potok se svým levostranným přítokem Kochaveckým potokem a pravostranným přítokem Vápenickým potokem. Všechny tři potoky pramení ve vodnaté oblasti na sev. svazích hlavního hřbetu Bílých Karpat. Na Zelenském potoce je vybudována vodní nádrž Na Zelenském, sloužící k odběru pitné vody. Před Bylnicí ústí do Vláry zprava Stránský potok a v samotné Bylnici ústí zleva nejvýznamnější vlárský přítok Brumovka, pramenící pod Požárem (792 m) již. od obce Študlov. 

Údolí Vláry v Bylnici.
Údolí Vláry v Bylnici.

Pod Bylnicí řeka vtéká do Vlárského průsmyku, tvořícího soutěsku mezi dvěma geomorfologickými podcelky Bílých Karpat –  LopenickouChmeľovskou hornatinou. U Svatého Štěpána ústí do Vláry zprava Bukový potok, pramenící mezi Chladným vrchem (742 m) a Javorníkem (783 m). V samotném Vlárském průsmyku ústí zleva z údolí Sidonie Vlárka, pramenící na záp. úbočí Okršliska (769 m). Zde řeka opouští území ČR a pokračuje nadále jih.-vých. směrem k Nemšové, kde se v nadmořské výšce 219 m vlévá zprava do Váhu. Váh je přítokem Dunaje.

Vlára je asi nejvýznamnější moravskou řeku nepatřící do povodí Moravy ani Odry. Je také jedním z nejtypičtějších příkladů říčního pirátství na území moravských Karpat. Vlára odvodňuje již. část Komonecké hornatiny a přilehlé oblasti Luhačovické vrchovinyŠtudlovské, LopenickéChmeľovské hornatiny v Bílých Karpatech. Vlára je řazena mezi vodohospodářsky významné toky. Hydrologická stanice je umístěna v Popově.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...