Biogeografické členění ČR

Biogeografické členění České republiky neboli biogeografická diferenciace ČR je rozčlenění území České republiky z hlediska biogeografie, tj. z hlediska prostorového rozmístění společenstev v závislosti na odpovídajících ekologických podmínkách. Biogeografické členění vymezuje prostory, jejichž posláním je zajistit vývoj ekologicky stabilních přírodních a přirozených společenstev. Mimo to je také významným podkladem pro udržení a obnovu biodiverzity (rozmanitosti flóry a fauny) [1]. Těmito prostorovými rámci biogeografického členění jsou biogeografické jednotky, uspořádané do účelné hierarchie.

Typy biochor ve Chřibském bioregionu (3.2) (zdroj: [1])
Ukázka výskytu biochor ve Chřibském bioregionu (3.2) (zdroj: [1]).
Principy vazby biodiverzity na biogeografickém členění byly využity v programu Evropské unie zaměřeném na tvorbu tzv. Evropské ekologické sítěEECONET a při vymezení územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES). Pro tento účel vypracována hierarchie dílčích biogeografických jednotek, včetně jejich geografického vymezení a vytvoření popisných charakteristik. Tyto jednotky jsou použitelné nejen pro navrhování ÚSES, ale mohou sloužit celé ochraně přírody a některé z nich např. i jako rámce pro ochranu krajinného rázu [2].

Pro vystižení bohatství a rozmanitosti bioty různé úrovně byly na území ČR vymezeny dvě soustavy biogeografického členění: individuálnítypologické členění. K tomu, aby v síti ploch reprezentujících biodiverzitu území byly zastoupeny všechny reprezentativní i unikátní biocenózy, je nezbytné využít jako podkladu obou typů biogeografických členění [1].

Individuální členění

Cílem individuálních členění je vystihnout souvislé, z určitého hlediska relativně homogenní celky, lišící se do různé míry složením bioty. Individuální členění vyzdvihuje jedinečné, neopakovatelné vlastnosti území.

Biogeografická provincie

Biogeografická provincie je individuální (neopakovatelnou) jednotkou biogeografického členění krajiny. Je tvořena rozsáhlým územím se svéráznou vegetační stupňovitostí, podmíněnou specifickým makroklimatem. V biotě provincie je zastoupena řada endemitů, velká skupina vlastních geoelementů a typická kombinace geoelementů okolních i vzdálenějších provincií. Plocha provincie je ve střední Evropě řádově 5 · 10– 5 · 106 km2.

Geomorfologické členění ČR - biogeografická provincie (zdroj: [1])
Geomorfologické členění ČR – biogeografická provincie (zdroj: [1]).
V ČR jsou zastoupeny 2 provincie – středoevropských listnatých lesůpanonská. Provincie zpravidla odpovídají Biogeografickým regionům užívaným v EECONETNatura 2000 [2].

Biogeografická podprovincie

Biogeografická podprovincie je individuální (neopakovatelnou) jednotkou biogeografického členění krajiny. Její biota má svoji charakteristickou pestrost s typickou kombinací geoelementů a své vlastní endemické druhy. Je tvořena územím se svéráznou modifikací vegetační stupňovitosti, přičemž se od okolních podprovincií zpravidla liší hlavními edifikátory jednoho nebo dvou vegetačních stupňů. V rámci podprovincie se většinou vyskytuje podobná geologicko-geomorfologická stavba a makroklima. Plocha podprovincie ve střední Evropě dosahuje řádově 105 km2.

Geomorfologické členění ČR - biogeografická podprovincie (zdroj: [1])
Geomorfologické členění ČR – biogeografická podprovincie (zdroj: [1]).
V ČR jsou zastoupeny 4 podprovincie – hercynská, polonská, západokarpatskáseveropanonská. Tyto podprovincie nemají paralelu v programu EECONET ani Natura 2000 [2].

Biogeografický region (bioregion)

Biogeografický region (bioregion) je individuální (neopakovatelnou) jednotkou biogeografického členění krajiny na regionální úrovni. V rámci bioregionu se vyskytuje identická vegetační stupňovitost. Biocenózy bioregionu jsou ovlivněny jeho polohou a mají charakteristické chorologické rysy, dané ve střední Evropě zvláštnostmi postglaciální geneze flóry a fauny. V rámci bioregionu se tak většinou již nevyskytují jiné rozdíly v potenciální biotě než rozdíly způsobené odlišným ekotopem. Bioregion bývá v podmínkách střední Evropy vnitřně heterogenní, zahrnuje charakteristickou mozaiku nižších jednotek – biochor a také elementárních typologických jednotek potenciální bioty. Zpravidla se také vyznačuje charakteristickým georeliéfem, mezoklimatem a půdami.

Geomorfologické členění ČR - bigeografický bioregion v rámci biogeografické podprovincie (zdroj: [1])
Geomorfologické členění ČR – bigeografický bioregion v rámci biogeografické podprovincie (zdroj: [1]).
Bioregion je převážně jednotkou potenciální bioty, nevychází tedy z aktuálního stavu krajiny, zpravidla však má specifický typ a určitou intenzitu antropogenního využívání. Bioregiony tak, stručně řečeno, zahrnují zpravidla výrazně odlišné krajiny. Plocha bioregionu dosahuje přibližně 10– 5 · 103 km2. Bioregiony nemají paralelu v programu EECONET, v případě Natura 2000 jde o problematické použití téhož názvu pro o dva řády vyšší a větší jednotky [2].

Bioregiony jsou základními rámci pro:

 1. vymezování reprezentativních biocenter nadregionálního významu,
 2. hodnocení reprezentativnosti regionálních biocenter a funkčnosti regionálního ÚSES,
 3. vymezování nižších biogeografických jednotek, tj. biochor,
 4. bioregiony mohou sloužit jako vhodné jednotky pro regionální ochranu přírody,
 5. bioregiony jsou žádoucí součástí poznatků přírodních věd,
 6. bioregiony jsou užitečné pro odborný růst pracovníků v oblasti ochrany přírody a krajiny ČR [2].

V ČR bylo vymezeno 91 bioregionů, z toho 71 v rámci hercynské podprovincie, 4 v polonské podprovinci, 11 v západokarpatské podprovincii a 5 v rámci severopanonské podprovincie.

Provincie středoevropských listnatých lesů

Hercynská podprovincie

Geomorfologické členění ČR - hercynská podprovincie (zdroj: [1]).
Geomorfologické členění ČR – hercynská podprovincie (zdroj: [1]).
Seznam bioregionů v hercynské podprovincii:

 • 1.1 Mostecký bioregion
 • 1.2 Řipský bioregion
 • 1.3 Úštěcký bioregion
 • 1.4 Benátecký bioregion
 • 1.5 Českobrodský bioregion
 • 1.6 Mladoboleslavský bioregion
 • 1.7 Polabský bioregion
 • 1.8 Pardubický bioregion
 • 1.9 Cidlinský bioregion
 • 1.10 Třebechovický bioregion
 • 1.11 Prostějovský bioregion
 • 1.12 Litovelský bioregion
 • 1.13 Doupovský bioregion
 • 1.14 Milešovský bioregion
 • 1.15 Verneřický bioregion
 • 1.16 Rakovnicko-Žlutický bioregion
 • 1.17 Džbánský bioregion
 • 1.18 Karlštejnský bioregion
 • 1.19 Křivoklátský bioregion
 • 1.20 Slapský bioregion
 • 1.21 Bechyňský bioregion
 • 1.22 Posázavský bioregion
 • 1.23 Jevišovický bioregion
 • 1.24 Brněnský bioregion
 • 1.25 Macošský bioregion
 • 1.26 Chebsko-Sokolovský bioregion
 • 1.27 Tachovský bioregion
 • 1.28 Plzeňský bioregion
 • 1.29 Blatenský bioregion
 • 1.30 Českobudějovický bioregion
 • 1.31 Třeboňský bioregion
 • 1.32 Děčínský bioregion
 • 1.33 Kokořínský bioregion
 • 1.34 Ralský bioregion
 • 1.35 Hruboskalský bioregion
 • 1.36 Železnobrodský bioregion
 • 1.37 Podkrkonošský bioregion
 • 1.38 Broumovský bioregion
 • 1.39 Svitavský bioregion
 • 1.40 Branžovský bioregion
 • 1.41 Plánický bioregion
 • 1.42 Sušický bioregion
 • 1.43 Českokrumlovský bioregion
 • 1.44 Brdský bioregion
 • 1.45 Votický bioregion
 • 1.46 Pelhřimovský bioregion
 • 1.47 Novobystřický bioregion
 • 1.48 Havlíčkobrodský bioregion
 • 1.49 Železnohorský bioregion
 • 1.50 Velkomeziříčský bioregion
 • 1.51 Sýkořský bioregion
 • 1.52 Drahanský bioregion
 • 1.53 Šumperský bioregion
 • 1.54 Nízkojesenický bioregion
 • 1.55 Krnovský bioregion
 • 1.56 Žitavský bioregion
 • 1.57 Šluknovský bioregion
 • 1.58 Ašský bioregion
 • 1.59 Krušnohorský bioregion
 • 1.60 Hornoslavkovský bioregion
 • 1.61 Českoleský bioregion
 • 1.62 Šumavský bioregion
 • 1.63 Novohradský bioregion
 • 1.64 Javořický bioregion
 • 1.65 Žďárský bioregion
 • 1.66 Lužickohorský bioregion
 • 1.67 Jizerskohorský bioregion
 • 1.68 Krkonošský bioregion
 • 1.69 Orlickohorský bioregion
 • 1.70 Jesenický bioregion
 • 1.71 Chrudimský bioregion
Polonská podprovincie

 

Geomorfologické členění ČR - polonská podprovincie (zdroj: [1]).
Geomorfologické členění ČR – polonská podprovincie (zdroj: [1]).

Seznam bioregionů v polonské podprovincii:

Západokarpatská podprovincie
Geomorfologické členění ČR - západokarpatská podprovincie (zdroj: [1]).
Geomorfologické členění ČR – západokarpatská podprovincie (zdroj: [1]).

Seznam bioregionů v západokarpatské podprovincii:

Panonská provincie

Severopanonská podprovincie

Geomorfologické členění ČR - severopanonská podprovincie (zdroj: [1]).
Geomorfologické členění ČR – severopanonská podprovincie (zdroj: [1]).
Seznam bioregionů v severopanonské podprovincii:

Pozn.: číselný kód, který byl přidělen všem vymezeným bioregionům, se skládá ze dvou částí. První číslice kódu označuje biogeografickou podprovincii, ke které bioregion náleží. Číslo 1 mají bioregiony hercynské podprovincie, číslo 2 bioregiony polonské podprovincie, číslo 3 bioregiony západokarpatské podprovincie a číslo 4 bioregiony severopanonské podprovincie. Druhá číslice je pořadovým číslem bioregionu v rámci podprovincie. Bioregiony jsou seřazeny v pořadí: bioregiony nížin, bioregiony členitých území s biocenózami od teplomilných po bučiny, bioregiony středních poloh s dominancí bučin, bioregiony horské (chladných oblastí). Výjimkami jsou kódy Chrudimského bioregionu (1.71) a Kojetínského bioregionu (3.11), které byly zařazeny až dodatečně, a nesou tedy nejvyšší čísla v rámci podprovincií [2].

Typologické členění

Cílem typologického členění je vymezit typy, územně nesouvislé segmenty krajiny, které se v krajině opakují, mají podobné ekologické podmínky a kterým odpovídá relativně podobná biota. Typologické členění vyzdvihuje opakovatelnost a podobnost v krajině.­

Biochora

Biochora je geoekologická (fyzicko-geografická) jednotka, charakteristická určitým uspořádáním typologických jednotek nižšího řádu, např. skupin typů geobiocénů, potenciálních přirozených společenstev nebo lesních typů. v rámci jednoho bioregionu se nachází zpravidla 5 až 25 typů biochor. Jednotky tohoto ranku slouží pro návrh regionálních (tj. v ČR přibližně krajských) ekologických sítí. Jsou již malé pro EECONET a nejsou používány ani v soustavě Natura 2000 [2].

Biochory jsou základními rámci pro:

 • vymezování reprezentativních biocenter regionálního významu a výjimečných biocenter místního významu,
 • vymezování územního systému ekologické stability místního významu,
 • hodnocení funkčnosti a reprezentativnosti regionálního ÚSES,
 • vymezování nižších biogeografických jednotek, především skupin typů geobiocénů,
 • biochory mohou sloužit jako zástupné územní jednotky pro hodnocení krajinného rázu,
 • biochory začínají být užívány jako jednotky vhodné pro krajinnéúzemní plánování, především k definování přírodních podmínek [6].

Na území Česka bylo vymezeno 366 typů biochor (celkem 9 186 segmentů biochor). Průměrná plocha jednoho segmentu biochory je kolem 8 km2. V hercynské podprovincii bylo vymezeno 330 typů biochor, v polonské jen 23 typů, v západokarpatské 66 typů a v severopanonské 29 typů. V jednotlivých bioregionech bylo vymezeno 2 až 49 typů biochor a 2 až 381 segmentů biochor. Z hlediska hodnocení krajinného rázu je biochora základní jednotku [4].

K jednoznačné identifikaci typů biochor byl vytvořen tří nebo čtyřmístný kód složený z jednoho znaménka (to je nepovinné), jedné číslice a dvou písmen. Číslice a dvě písmena jsou uvedeny vždy.

Typ srážkové oblasti

Znaménko “-” (minus) na první pozici kódu je uvedeno pouze u biochor v tom případě, že se nacházejí oblasti srážkově relativně chudé.

Geomorfologické členění ČR - typy srážkové oblasti (zdroj: [1])
Geomorfologické členění ČR – typy srážkové oblasti (zdroj: [1]).
Vegetační stupeň

Číslice v kódu vyjadřuje převažující vegetační stupeň v biochoře. Je použito členění podle A. Zlatníka, který pro ČR vymezil 8 vegetačních stupňů:

 1. dubový,
 2. bukodubový,
 3. dubobukový,
 4. bukový,
 5. jedlobukový,
 6. smrkojedlobukový,
 7. smrkový,
 8. klečový (subalpínský).
Geomorfologické členění ČR - vegetační stupeň (zdroj: [1])
Geomorfologické členění ČR – vegetační stupeň (zdroj: [1]).
Druh georeliéfu

První písmeno v kódu vyjadřuje druh georeliéfu, v rámci ČR bylo vymezeno celkem 18 kategorií georeliéfu:

 • A – antropogenní georeliéf (haldy, navážky, doly),
 • B – rozřezané plošiny (s mělkými údolími),
 • D – sníženiny (deprese, zpravidla podmáčené),
 • H – hornatiny,
 • I – izolované vrchy (zpravidla neovulkanické kužely),
 • K – ledovcové kary,
 • L – širší nivy (luhy),
 • N – užší nivy,
 • P – pahorkatiny,
 • Q – pahorkatiny se skalními městy,
 • R – plošiny (roviny),
 • S – svahy,
 • T – podmáčené roviny (mimo nivy),
 • U – údolí (výrazná zaříznutá),
 • V – vrchoviny,
 • W – vrchoviny se skalními městy,
 • Y – hornatiny se skalními městy,
 • Z – hřbety (výrazné) [6].

Geomorfologické členění ČR - druh georeliéfu (zdroj: [1])

Geomorfologické členění ČR – druh georeliéfu (zdroj: [1]).

  • Půdní substrát

Druhé písmeno v kódu označuje v typu biochory půdní substrát a jeho vlhkost. Substráty normálně vlhké a suché jsou vyznačeny písmeny velké abecedy, substráty vlhké jsou označeny písmeny malé abecedy. Bylo vymezeno 23 substrátů normálně vlhkých a suchých a 8 typů substrátů vlhkých:

 1. Skupina substrátů převážně bazických sedimentů:
  • A – vápence
  • B – slíny (a rozbřídavé slínovce, vápnité jíly)
  • C – (převážně) slínité flyše
  • D – opuky
  • E – spraše (a sprašové hlíny)
  • F – vápnité pískovce
 2. Skupina substrátů převážně bazického krystalinika
  • H – hadce
  • I – bazické neovulkanity
  • J – (slabě) bazické krystalinikum
 3. Skupina substrátů neutrálních až slabě kyselých sedimentů:
  • K – (převážně) pískovcový flyš
  • L – neutrální permské sedimenty
  • M – droby (a slepence a břidlice Českého masivu)
  • N – zahliněné štěrkopísky
 4. Skupina substrátů neutrálního až slabě kyselého krystalinika:
  • O – neutrální vulkanity
  • P – neutrální plutonity
  • Q – “pestré” metamorfity (tj. kyselé metamorfity s vložkami bazických hornin, výjimečně i břidlice s vložkami bazických krystalických hornin)
 5. Skupina substrátů kyselého krystalinika:
  • R – kyselé plutonity
  • S – kyselé metamorfity
  • T – křemence (a silicity)
 6. Skupina substrátů kyselých sedimentů:
  • U – (terasové) štěrkopísky
  • V – váté písky
  • W – (kyselé kvádrové) pískovce
  • X – kaolinické permské sedimenty
 7. Skupina substrátů vlhkých bazických sedimentů:
  • a – slatiny
  • b – bazické podmáčené (anorganické) sedimenty
 8. Skupina substrátů vlhkých živných sedimentů:
  • e – (převážně) hlinité (fluviální) nivní sedimenty s eolickými sedimenty (hrúdy)
  • h – (převážně) hlinité (fluviální) nivní sedimenty
  • k – (převážně) kamenité (fluviální) nivní sedimenty
 9. Skupina substrátů vlhkých kyselých sedimentů:
  • o – kyselé (oligotrofní) podmáčené sedimenty
  • r – kyselé podmáčené sedimenty s rašelinami
  • v – hluboké rašeliny (zpravidla vrchoviště) [7].

Geomorfologické členění ČR - půdní substráty (zdroj: [1])

Geomorfologické členění ČR – půdní substráty (zdroj: [1]).

Pozn. například typ biochory Izolované vrchy na vápencích suché oblasti 2. v.s. je označen -2IA [6].

Skupina typů geobiocénu (STG)

Skupina typů geobiocénu je základní jednotka geobiocenologického klasifikačního systému, která je výsledkem Zlatníkovy teorie typu geobiocénu. Skupina typů geobiocénů sdružuje několik typů geobiocénů s podobnými trvalými ekologickými podmínkami, které jsou bioindikovány rostlinnými společenstvy. Do těchto skupin jsou sdružovány na základě fytocenologické podobnosti přirozených lesních biocenóz ve stádiu zralosti. V rámci jedné skupiny typů geobiocénů jsou natolik homogenní ekologické podmínky (klimatické, trofické i hydrické), že se vyznačují určitým druhovým složením a prostorovou strukturou biocenóz, určitou produktivností a určitou dynamikou vývoje [3].

V rámci ČR se nachází asi 150 skupin typů geobiocénů, v rámci jednoho typu biochory pak zpravidla 5 až 25 skupin typů geobiocénů. Skupiny typů geobiocénů nemají paralelu v programu EECONET. Pro svoji výhodnost byla tato jednotka zařazena do hierarchie biogeografických jednotek užívaných v ÚSES a stala se tak známou široké obci projektantů územních systémů ekologické stability [2].

Každá skupina typů geobiocénů je nositelem určitých ekologických podmínek a na ně navázaných potenciálních společenstev, můžeme ji tedy pro snazší identifikaci označit tzv. geobiocenologickou formulí. V této formuli jsou použity nadstavbové jednotky geobiocenologického klasifikačního systému (tj. vegetační stupeň, trofická řada či meziřada a hydrická řada). V méně vyhraněných STG jsou běžná i různá rozpětí těchto kategorií. Název skupiny typů geobiocénů je tvořen podle hlavních dřevin potenciálních biocenóz.

Vegetační stupeň

První číslice v kódu vyjadřuje převažující vegetační stupeň. Je použito členění podle A. Zlatníka, který pro ČR vymezil 8. vegetačních stupňů:

 1. dubový,
 2. bukodubový,
 3. dubobukový,
 4. bukový,
 5. jedlobukový,
 6. smrkojedlobukový,
 7. smrkový,
 8. klečový.
Trofická řada (meziřada)

Písmeno(a) na druhé (až třetí) pozici kódu vyjadřuje trofickou řadu či meziřadu, které naznačují minerální bohatost a kyselost půdního prostředí:

 1. Základní řada:
  • A – oligotrofní (chudá a kyselá),
  • B – mezotrofní (středně bohatá),
  • C – nitrofilní (obohacená dusíkem),
  • D – bázická (živinami bohatá na bázických horninách, především na vápencích),
 2. Meziřada (přechod mezi základními řadami)
  • AB – oligotrofně-mezotrofní,
  • BC – mezotrofně-nitrofilní,
  • BD – mezotrofně bázická,
  • CD – nitrofilně-bázická.
Hydrická řada

Poslední číslice v kódu označuje hydrickou řadu. Ta vystihuje ekologicky významné rozdíly ve vlhkostním režimu půd:

 1. suchá (zakrslá),
 2. omezená,
 3. normální,
 4. zamokřená,
 5. mokrá (5a s proudící nebo 5b se stagnující vodou),
 6. rašelinná [3].
Například geobiocenologická formule 3 B 3 označuje skupinu typů geobiocénů Querci-fageta typica (typické dubové bučiny) ve 3. dubobukovém vegetačním stupni, mezotrofní řadě B a v normální hydrické řadě 3. Méně vyhraněná skupina typů geobiocénů může mít označení např. (2)3 BC-C (4)5a. Ta označuje STG Fraxini-alneta inferiora (jasanové olšiny nižšího stupně), která se vyskytuje především ve 3. dubobukovém vegetačním stupni a do 2. stupně zasahuje jen okrajově. Troficky zaujímá široké rozpětí – od mezotrofně nitrofilní meziřady BC až po nitrofilní řadu C. Obdobně je širší i rozpětí hydrických kategorií – od zamokřené řady po mokrou řadu s tekoucí vodou.

Zdroje:

 1. Wikipedia.org – Biogeografické členění Česka
 2. Culek, M. et al. 2013. Biogeografické regiony České republiky. Masarykova univerzita. Geoinovace. MuniPress. Brno, ISBN 978-80-210-6693-9
 3. Wikipedia.org – Skupina typů geobiocénů
 4. Culek, M. a kol. Biogeografické členění České republiky II. díl. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. ISBN 80-86064-82-4
 5. Muni.cz – Biogeografie (Multimediální výuková příručka) – 5.2.2 Biogeografický region (bioregion)
 6. Wikipedia.org – Biochora
 7. Muni.cz – Biogeografie (Multimediální výuková příručka) – 5.2.3 Biochora

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *