Termín: flyš

« Back to Glossary Index

Termínem flyš označuje zpravidla mocné soubory usazených hornin, které velmi často vznikly v hlubokomořském prostředí. Pro tyto sledy je příznačné mnohonásobné opakování (rytmické, cyklické) několika základních hornin, obyčejně pískovců nebo vápenců, slínovců a jílovců.

Jednotlivé dílčí posloupnosti jsou převážně význačné zjemňováním zrna uloženin do nadloží (např. od hrubě zrnitých pískovců přes jemnozrnné pískovce a prachy do vápnitých jílovců a jílovců) a zároveň i poklesem obsahu uhličitanových minerálů (nejčastěji kalcitu) do nadloží.

Vznik převážné části těchto posloupností se vysvětluje postupným usazováním nejprve hmotnějších (větších a hustších částic) a později menších a lehčích úlomkovitých částic (včetně jílových minerálů) ze suspenzí o vysoké hustotě (tzv. turbiditních proudů — jejich uloženiny se nazývají turbidity a tvoří převahu flyše).

Hieroglyfy jsou odlitky nerovností vzniklých na podložní vrstvě.
 
Hieroglyfy jsou odlitky nerovností vzniklých na podložní vrstvě.

Na spodní vrstevní ploše těchto jednotlivých dílčích posloupností bývá výrazná vrstevní plocha s odlitky nerovností vzniklých na podložní vrstvě. tzv. hieroglyfy. Ty buď vznikly životní činností organismů (tzv.: bioglyfy nebo ichnofosilie) nebo erozí mořského dna (tzv. mechanoglyfy).