Nerosty neogenních sedimentů a kaustobiolitů

Nerosty neogenních sedimentů

Neogenní sedimenty budují převážně jíly, vápnité jíly, méně písky a štěrky pannonu. Vápenaté jíly, lidově nazývané tégly, se vyznačují vysokou plastičností a vazností. Tato vlastnost dovoluje, aby se v nich utvářely velmi pěkné a vyvinuté krystaly, zejména krystaly sádrovce. Pokračovat ve čtení „Nerosty neogenních sedimentů a kaustobiolitů“

Nerosty exotických hornin proterozoického a paleozoického stáří

Nerosty exotických hornin proterozoického a paleozoického stáří (starohory—prvohory) byly zavlečeny při alpinském vrásnění do mladších útvarů, může se jednat také o valouny až balvany v paleogenních polymiktních slepencích tzv. divokého flyše. Pokračovat ve čtení „Nerosty exotických hornin proterozoického a paleozoického stáří“

Mineralogické poměry moravských Karpat

Mineralogické poměry v oblasti moravských Karpat lze obecně označit za spíše méně rozmanité. Rozhodujícím faktorem je naprostá převaha hornin, které byly vytvořeny flyšovou nebo flyšoidní sedimentací bez následné termické přeměny. Pokračovat ve čtení „Mineralogické poměry moravských Karpat“