Věteřovská vrchovina

Geomorfologický podcelek Věteřovská vrchovina je plochá vrchovina o rozloze 34 km2, střední výšce 283 m a středním sklonu 5°50´. Téměř v celém obvodu je ohraničena níže položenou Mutěnickou pahorkatinou, pouze sev. část hraničí v krátkém úseku se Ždánickým lesem, Litenčickou pahorkatinouChřiby. Věteřovská vrchovina leží ve střed. části Kyjovské pahorkatiny.

Geomorfologické vymezení Věteřovské vrchoviny.
Geomorfologické vymezení Věteřovské vrchoviny.

Podloží tvoří převážně paleogenní jílovce a pískovce, místy slepence (Babí lom) ždánicko-hustopečského souvrství ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů. Méně se vyskytují horniny podmenilitového souvrství ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů. V jih–záp. části oblasti se nalézají jíly a písky dubňanského souvrství Vídeňské pánve. Místy, zejména v nižších polohách v okrajích jednotky se objevují překryvy sprašísprašových hlín.

Věteřovská vrchovina je malý geomorfologický podcelek zaujímající nejvyšší polohy Kyjovské pahorkatiny. Výrazné, ale převážně měkce modelované vrcholy hlavního hřbetu, jsou oddělené poměrně hlubokými sedly. Pro území je charakteristický členitý, erozně–denudační reliéf s širokými rozvodními hřbety a plochými údolími. Vyskytují se svahy nejrůznější orientace a sklonu, které jsou rozčleněny četnými stržemi.

Z protilehlých stran ohraničují území podcelku neckovitá údolí KyjovkyTrkmanky. Zejména v údolí Kyjovky pod Bohuslavicemi je vyvinuta široká niva, ve které Kyjovka volně meandrovala. Nejvyšším bodem podcelku je Babí lom (417 m), významným bodem jsou Bukovany (356 m).

Babí lom (417 m) je nejvyšším vrcholem Věteřovské vrchoviny.
Babí lom (417 m) je nejvyšším vrcholem Věteřovské vrchoviny.

Věteřovská vrchovina se rozprostírá v 1. až 3. vegetačním stupni. Území je středně zalesněné s převahou dubových pařezin, místy se vyskytují borové porosty s dubem. Jedná se o rozsáhlý lesní komplex se zachovalými přirozenými porosty dubohabřin. Území představuje jeden z posledních větších lesních celků v okolní odlesněné a intenzivně obhospodařované krajině. V oblasti jsou hojné sady a vinice, místy na agrární terasách, ojediněle se vyskytují zbytky stepních trávníků.

Související obrázky:

Napsat komentář