Klokočovská hornatina

Geomorfologický podcelek Klokočovská hornatina je plochá hornatina o rozloze 34 km2, střední výšce 707 m a středním sklonu 10°19´. Dříve se Klokočovská hornatina pojímala jako území, které bylo užší součástí geomorfologického okrsku Zadních hor v geomorfologickém podcelku Lysohorské hornatiny. Na S je Černou Ostravicí oddělena od Lysohorské hornatiny, jižní a jih.–vých. hranici oblasti tvoří československá hranice. Klokočovská hornatina leží v již. části Moravskoslezských Beskyd.

Geomorfologické vymezení Klokočovské hornatiny.
Geomorfologické vymezení Klokočovské hornatiny.

Podloží Klokočovské hornatiny převážně budují zvrásněné flyšové horniny račanské jednotky magurské skupiny příkrovů. Před denudačním okrajem račanské jednotky vystupují fragmenty hornin rožnovského (podmenilitového) souvrství, které místy prostupují Ciężkowické pískovce. Samotnou hornatinu tvoří v přední sz. části hostýnské vrstvy, které vzápětí následují ráztocké vrstvy soláňského souvrství račanské jednotky. Pískovcové vrstvy jsou ukloněné k J. Podsvahové polohy jsou překryty hlinitokamenitými a hlinitopísčitými deluviálnímiproluviálními sedimenty. Údolní nivy a dna suchých údolí jsou vyplněny deluviofluviálnímifluviálními sedimenty.

Nevelké území Klokočovské hornatiny je vymezeno široce rozevřeným vějířem hor, který vzniká nad soutokem ČernéBílé Ostravice. Erozně–denudační a strukturní reliéf oblasti nese stopy tří stupňů mladotřetihorního zarovnání povrchu. Charakteristické jsou suky (tvrdoše) na odolnějších vrstvách pískovců a slepenců. Na čelech pískovcových vrstev vznikly mrazové srubykryoplanačními terasami, četné jsou sesuvy.

Hlavní kóty Klokočovské hornatiny s výškami okolo 880 m se nacházejí většinou na státní hranici. Nejvyšší vrchol z těchto hor – Beskyd (900 m) ovšem leží několik metrů za hranicí na Slovensku, takže na Moravě odpovídá maximální výška hodnotě 899 m. Významnými body jsou Bobek (871 m) a Konečná (865 m). Z hraničního hřbetu vybíhají rozsochy oddělené hlubokými údolími pravých přítoků Bílé Ostravice. Nejvyšší rozsocha končí relativně izolovanou Kyčerou (832 m).

Klokočovská hornatina leží převážně v 5. vegetačním stupni. Oblast je téměř zcela zalesněná smrkovými porosty, přesto se místy vyskytují také přirozené bukové a jedlobukové porosty. Předmětem ochrany přírody je jeden z nejzachovalejších a nejznámějších jedlobukových původních karpatských přirozených lesů v NPR Salajka a ojedinělý výskyt řeřišnice trojlisté (Cardamine trifolia) v PP Lišková. Oblast leží v CHKO Beskydy a v EVL Beskydy v rámci soustavy Natura 2000.

Přečtěte si také

  • Temeno Lysé hory (1324 m).20. 2. 2015 Lysohorská hornatina Geomorfologický podcelek Lysohorská hornatina je členitá hornatina o rozloze 362 km2, […]
  • Moravskoslezské Beskydy18. 2. 2015 Moravskoslezské Beskydy Poloha a vymezení Moravskoslezské Beskydy jsou členitá hornatina o rozloze […]
  • Západní Beskydy13. 2. 2015 Západní Beskydy Geomorfologická oblast Západní Beskydy náleží do geomorfologické subprovincie Vnější […]
  • Slezské Beskydy22. 2. 2015 Slezské Beskydy Slezské Beskydy jsou plochá hornatina o rozloze 54 km2, střední výšce 614 m a […]

Související obrázky:

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...