Termín: suky

« Back to Glossary Index

Suky jsou vyvýšeniny různého tvaru a velikosti, vystupující nápadně nad okolním níže položeným územím, složené z odolnějších hornin. Suky mají tvar kup, homolí, kuželů, protáhlých hřbetů až hřebenů, popř. nepravidelných vyvýšenin. Představují erozně-denudační relikt někdejšího staršího povrchu, vytvořený procesy plošného zarovnávání reliéfu a v závislosti na klimatických podmínkách modelovaný do současné podoby pochody mechanického zvětrávání a odnosu hornin.

Pozn.: synonymem pro suk je kamýk a také tvrdoš.