Fytochorion 19 – Bílé Karpaty stepní

Vymezení fytochorionu Bílé Karpaty stepní.
Vymezení fytochorionu Bílé Karpaty stepní.

Fytochorion se nachází v kolinním vegetačním stupni. Flóra má přechodný charakter: na lesních stanovištích převažují druhy karpatského podhůří, zatímco na odlesněných plochách se setkáváme s četnými pronikajícími panonskými prvky.

Údolí Svodnice po Blatničkou.
Údolí Svodnice u Blatničky.

Podkladem je flyš (pískovce a jílovce) bělokarpatské jednotky. Z kvartérních pokryvů se na poměrně velkých plochách uplatňují sprašeprachovice. Celý fytochorion leží v teplé oblasti T2. Osídlení fytochorionu je prehistorické.

Na konvexních svazích v jižním sektoru potenciálně převažovaly teplomilné doubravy (Potentillo albae-Quercetum), výjimečně byly přítomny i šípákové doubravy (Corno-Quercetum). Na konkávních tvarech a v severním sektoru jsou typické karpatské dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum), okrajově i se zastoupením buku, v kontaktu s doubravami lze místy předpokládat i výskyt panonských dubohabřin (Primulo veris-Carpinetum). Podél vodních toků jsou údolní olšiny, nejčastěji pravděpodobně Pruno-Fraxinetum. Přítomnost primárního bezlesí je problematická, snad existovalo maloplošně na sesuvech a kolem pramenišť.

Polopřirozená náhradní vegetace je představována především subxerofilními lučními cenózami s nápadně bohatou druhovou diverzitou, náležejícími svazu Cirsio-Brachypodion pinnati (zejména asociace Brachypodio-Molinietum). Na pramenných výchozech se objevuje vegetace svazu Caricion davallianae. Podél větších toků byla zaznamenána vegetace svazu Phalaridion arundinaceae (Caricetum buekii), na mokřadech vegetace svazů Caricion gracilisOenanthion aquaticae. Ve vegetaci křovin převažuje svaz Berberidion, (Prunion spinosae se vyskytuje pouze ojediněle), v lemech je zastoupena vegetace svazu Geranion sanguinei. Na úhorech a na polích jsou místy dosud zachována velmi charakteristická plevelová společenstva (Caucalidion lappulae).

Flóra je druhově velmi bohatá, se zastoupením různých fytogeografických elementů a řady mezních i exklávních prvků. V lesní flóře převažují druhy typické pro západní Karpaty, např. hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis), ostřice chlupatá (Carex pilosa) a ostřice převislá (Carex pendula), zejména na nelesních stanovištích se výrazně projevuje kontaktní poloha fytochorionu na hranicích s Panonií. V nejteplejších polohách jsou v lesích hojně zastoupeny brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), tušalaj chlupatý (Viburnum lantana), dřin obecný (Cornus mas) a kamejnice (kamejka) modronachová (Aegonychon purpurocaeruleum).

Dub letní v NPR Čertoryje

V nelesní vegetaci je přítomna celá řada ponticko-panonských elementů, např. hadinec nachový (Echium russicum), kavyl tenkolistý (Stipa tirsa) a len žlutý (Linum flavum), ale rostou zde i kontinentální druhy bez vztahu k Panonii, k nimž náleží kozinec dánský (Astragalus danicus) a úložník pochybný (Pseudolysimachion spurium), prvky submediteránní, např. plevnatec lesostepní (Danthonia alpina), vítod větší (Polygala major) a koulenka vyšší (Globularia punctata), i kalcifilní druhy s perialpidskou tendencí, které zastupují oman mečolistý (lnula ensifolia), hladýš širolistý (Laserpitium latifolium), starček stinný (Senecio umbrosus) a čistec alpinský (Stachys alpina).

Vojšické louky v NPR Čertoryje tvoří pramennou oblast říčky Radějovky.
Vojšické louky v NPR Čertoryje tvoří pramennou oblast říčky Radějovky.

Na minerálně nejbohatších půdách se vyskytují i subhalofilní druhy, např. ostřice oddálená (Carex distans), o. ječmenovitá (C. hordeistichos), štírovník úzkolistý (Lotus tenuis), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), dříve i prorostlík nejtenčí (Bupleurum tenuissimum) a jitrocel přímořský (Plantago maritima). Zejména v minulosti se zde mimořádně často vyskytovali zástupci čeledi vstavačovitých (Orchidaceae).

Zdroj: Novák, V., Hudec, K., Živá příroda. Vlastivěda moravská, Země a lid, Nová řada, svazek 2, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1997, ISBN 80-85048-69-8

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *