Nerosty flyšových vápenců a dolomitů

Vápenec je usazená hornina, jejíž hlavní složkou je uhličitan vápenatý (CaCO3). Ten reprezentuje klencový kalcit a jeho kosočtverečná modifikace — aragonit. Protože aragonit je rozpustnější než kalcit, bývá snadno vyloužen nebo častěji rekrystalizuje ve stálejší kalcit. V geologicky starších vápencích proto aragonit nenalézáme a vápence často jeví různě intenzívní rekrystalizaci za vzniku zrnitých struktur různého druhu. Vápence jsou spjaty plynulými přechody zejména se sedimenty jílovitými, písčitými (písčité vápence a vápnité pískovce) a velmi často s dolomity.

Bělokarpatská jednotka

Na puklinách paleogenních pískovců karpatského flyše, zejména v Bílých Karpatech, se nacházejí drobné drúzy kalcitu v podobě klenců. Vyskytují se zejména na lokalitách ležících J od Valašských Klobouk (Bylnice, Svatý Štěpán, Svatá Sidonie) a J od Uherského Brodu (Horní Němčí, Strání, Vápenky a Velká nad Veličkou). Ve Svaté Sidonii a Svatém Štěpánu je kalcit provázen tabulkovými krystalky barytu.

Zříceninový mramor od Brumova

Mimořádně zajímavý je zříceninový (krajinový) mramor od Brumova. Byly nalezeny úlomky této suroviny J od Brumova–Bylnice, SV od osady “Hlubocká stráň”. Pocházejí z eluvia hornin bělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů, zastoupené souvrstvím šedých vápnitých jílovců a vápnitých pískovců.

Vápnitý jílovec ("zříceninový mramor"), vzorek suroviny s vyleštěnou plochou (8x7–cm), Hlubocká stráň u Brumova.
Vápnitý jílovec (“zříceninový mramor”), vzorek suroviny s vyleštěnou plochou (8 x 7 cm), Hlubocká stráň u Brumova, (zdroj: Mrázek I., Rejl L.,: Drahé kameny Moravy a Slezska, Aventinum s.r.o., Praha, 2010) 
Pozn.: charakteristická kontrastní kresba “zříceninového mramoru” je druhotná, vyvolaná navětráním porušené horniny. Původní šedé, místy i slabě nazelenalé jílovce v nezvětralém jádru úlomků jsou lemovány ostře vymezeným, hnědošedým jemně laminovaným lemem navětralé horniny (širokým od několika mm až po několik cm). Při kontaktu s nezvětralým jádrem bývá obvykle vyvinuta barevně výraznější hnědá lamina. Větší pukliny — zjevně nejmladší — bývají vyplněny bílými, místy našedlými karbonáty. Na několika místech byly zaznamenány při okrajích úlomků, ale i v blízkosti poruchových ploch kamenů velmi jemné tmavé dendrity.
Vápnitý jílovec ("zříceninový mramor"), obdélníková destička (45x20–mm), Hlubocká stráň u Brumova.
Vápnitý jílovec (“zříceninový mramor”), obdélníková destička (45×20–mm), Hlubocká stráň u Brumova, (zdroj: Mrázek I., Rejl L.,: Drahé kameny Moravy a Slezska, Aventinum s.r.o., Praha, 2010)

Slezská jednotka

V menilitovém souvrství slezské jednotky v Choryni u hřiště byly nalezeny karbonátové horniny s dolomitem. Makroskopicky to jsou laminované až celistvé horniny s žilkami agregátů kalcitu, místy s dutinkami, do nichž vykrystalizovaly slabě nazelenalé tabulkovitě a romboedricky vyvinuté krystaly téhož minerálu. Chemické analýzy prokázaly, že převládající minerální složkou horniny jsou dolomitkalcit. Podle přibližných rozpočtů hornina obsahuje 60 % dolomitu, 40 % kalcitu, světlejší partie 35 % dolomitu a 65 % kalcitu. Obě karbonátové horniny obsahují kolem 10 hm. % křemene.

V těšínských vápencích slezské jednotky u Českého Těšína, Dolního Těrlicka, Nebor a Ropice se hojněji vyskytují radiálně paprsčité a ježkovité agregáty stroncianitu o velikosti do 1 cm v asociaci s kalcitem, celestinem (také u Třince) a organickou hmotou asfaltem.

Ždánická jednotka

V šitbořických vrstvách menilitového souvrství ve ždánické jednotce byly nalezeny karbonátové horniny s dolomitem. Makroskopicky je to laminovaná, až celistvá hornina s žilkami agregátů kalcitu, místy s dutinkami, do nichž vykrystalizovaly slabě nazelenalé, tabulkovitě a romboedricky vyvinuté krystaly téhož minerálu. Chemické analýzy prokázaly, že převládající minerální složkou horniny jsou dolomitkalcit (obě složky nebylo od sebe možné zcela oddělit). V šitbořických vrstvách jsou dále přítomny minerály limonitjarosit.

Stroncianit z těšínských vápenců od Třince.
Stroncianit z těšínských vápenců od Třince (zdroj: Mrázek I., Rejl L.,: Drahé kameny Moravy a Slezska, Aventinum s.r.o., Praha, 2010)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *