Hydrologické členění moravských Karpat

Území moravských Karpat hydrologicky přísluší ke dvěma úmořím. Jsou to úmoří Černého moře, kam jsou odváděny vody prostřednictvím Dunaje a úmoří Baltského moře, kam jsou odváděny vody prostřednictvím řeky Odry. Rozvodí mezi Dunajem a Odrou tvoří zároveň historickou zemskou hranici mezi moravskou a slezskou částí moravských Karpat.

Oblasti povodí I. řádu na území Moravských Karpat.
Oblasti povodí I. řádu na území Moravských Karpat.

Převážná část povodí Dunaje na Moravě připadá povodí řeky Moravy, která tak tvoří její pomyslnou osu. Oblast povodí Moravy má protáhlý tvar ve směru S–J, s výrazným výběžkem směrem k V, který tvoří řeka Bečva. Hlavním tokem oblasti povodí Moravy je stejnojmenná řeka Morava. Po stránce hydrologické patří oblast povodí Moravy k úmoří Černého moře. Hlavní pramennou oblast představují hory v sev.–vých. části povodí – Jeseníky, Moravskoslezské BeskydyBílé Karpaty. Povodí Moravy na moravském území zaujímá cca 19 600 km2. Zbylou menší část povodí Dunaje tvoří povodí Váhu. Připadá mu 436 km2 na vých. Moravě v povodí horní Vláry a menších pravých přítoků Váhu v oblasti Lopeníka (911 m).

Severovýchodní část území moravských Karpat připadá povodí Odry. Hranice povodí do oblasti vstupuje z Nízkého Jeseníku přes Moravskou Bránu, Příborskou pahorkatinu do Moravskoslezských Beskyd. Odra pramení v Oderských Vrších, odtud odtéká jih.–vých. směrem a po asi 55 km se její trasa pravoúhle láme vstupem do Moravské Brány. Z těchto míst odtéká na SV směrem k Ostravské pánvi a ke státním hranicím s Polskou republikou. Samotná Odra má na území ČR délku 132,3 km, zbývající délka přes Polskou republiku až po ústí do Baltského moře činí 734,3 km.

Z beskydské strany má nejvýraznější hydrologický vliv Ostravice (827 km2, délka toku 64 km při uznání Bílé Ostravice jako pramene Ostravice) s hlavními pravostrannými přítoky Morávkou (148 km2, ústící ve Frýdku-Místku). Olše (délka toku 83 km, plocha povodí 1107 km2), jako další významný beskydský tok, má pramen v Polsku, její největší přítok Stonávka (118 km2) ústí do ní pak na území města Karviné zleva.

Hydrologické členění

Z hlediska hydrologického popisu byla vytvořena klasifikace, která číselně označuje hlavní povodí a jejich dílčí části kombinací čísel oddělených pomlčkou a nazývá se číslo hydrologického pořadí. Toto číslo je základním řazením toků podle příslušnosti k povodí moří. Je uváděno v podobě osmimístného čísla a je sestaveno ze čtyř skupin :

X-YY-ZZ-KKK kde:
X – první jednomístné číslo určuje povodí I. řádu (hlavní povodí),
YY – následující dvoumístné číslo určuje povodí II. řádu (dílčí povodí),
ZZ – další dvoumístné číslo určuje povodí III. řádu (základní povodí),
KKK – poslední trojčíslí určuje povodí IV. řádu.

Systém hydrologické rajonizace je dnes dán Vyhláškou Ministerstva zemědělství o oblastech povodí č. 393/2010 Sb. V něm jsou hlavní povodí označena takto:
Povodí Odry – č. hydrologického pořadí 2
Povodí Dunaje – č. hydrologického pořadí 4
Část mezinárodní oblasti povodí Odry na území České republiky je vymezena dílčím povodím:
a) Horní Odra a
b) Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry
Část mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky je vymezena dílčím povodím:
a) Morava a přítoky Váhu
b) Dyje
Vymezení oblastí hlavních povodí na území moravských Karpat.
Vymezení oblastí hlavních povodí na území moravských Karpat.

Hlavní povodí moravských Karpat

Číslo hydrologického pořadí Povodí III. řádu
oblast povodí Odry
2-01-01 Odra po Opavu
2-02-03 Opava od Moravice po ústí – část náležející území MK
2-02-04 Odra od Opavy po Ostravici – část náležející území MK
2-03-01 Ostravice
2-03-02 Odra od Ostravice po Olši
2-03-03 Olše – část*
oblast povodí Moravy
4-11-01 Bečva pod soutok Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy – část*
4-11-02 Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí
4-12-02 HanáMorava od Hané po Dřevnici
4-13-01 DřevniceMorava od Dřevnice po Olšavu
4-13-02 Morava od Olšavy po Myjavu – část*
4-13-03 MyjavaMorava od Myjavy po Dyji – část*
4-21-08 Váh od odbočky Púchovského kanálu po Trenčín – část*
4-21-09 Váh od Trenčína po Dubovou – část*
oblast povodí Dyje
4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu
4-17-01 Dyje od Svratky po ústí – část*

*) označení povodí, přesahující státní hranice České republiky

Oblasti povodí III. řádu na území moravských Karpat.
Oblasti povodí III. řádu na území moravských Karpat.
Zdroje:

http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/vodopis/vodopis.asp
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100053450.html

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...