Geologie moravských Karpat

Území moravských Karpat je součástí jedné z hlavních geologických jednotek Evropy — Alpid, které vznikly mezi střední křídou a miocénem kolizemi kontinentálních fragmentů situovaných mezi sev. okrajem Afriky a varisky konsolidovanou západoevropskou epivariskou platformou. Pokračovat ve čtení “Geologie moravských Karpat”

Orogenetický vývoj moravských Karpat

Vývoj karpatské soustavy probíhal v zásadě pod vlivem hercynské a zejména alpinské orogeneze. Orogeneze je horotvorný proces, který vede ke vzniku pásemných pohoří, vznikajících většinou vlivem procesů deskové tektoniky. Jedná se o proces, který je dlouhodobý a který trvá milióny až desítky miliónů let. Horská soustava vzniklá orogenezí je nazývána jako orogén. Pokračovat ve čtení “Orogenetický vývoj moravských Karpat”

Geologický vývoj moravských Karpat před nástupem flyšové sedimentace

Geologický vývoj před nástupem flyšové sedimentace proběhl zejména ve znamení ukládání devonských, jurských a kulmských sedimentů na podloží starohorního Českého masivu. Pokračovat ve čtení “Geologický vývoj moravských Karpat před nástupem flyšové sedimentace”

Autochtonní paleogén v podloží karpatské předhlubně a flyšových příkrovů

Sedimenty autochtonního paleogénu vyplňují hluboce zaříznuté kaňony nesvačilského a vranovického příkopu, které byly vytvořeny říční erozí během svrchnokřídové a paleogenní regrese. Pokračovat ve čtení “Autochtonní paleogén v podloží karpatské předhlubně a flyšových příkrovů”

Flyšový vývoj moravských Karpat

Flyšový vývoj moravských Karpat je charakteristický usazováním křídových a paleogenních sedimentů v předpolí centrálních Karpat v průběhu alpinské orogeneze. Flyšové pásmo leží na styku dvou regionálně–geotektonických celků — středoevropských variscid na SZ, které zde zastupuje brunovistulikum Českého masivu, a alpsko–karpatským orogénem na JV. Pokračovat ve čtení “Flyšový vývoj moravských Karpat”

Magurská skupina příkrovů

Magurská skupina příkrovů je vnitřní strukturou flyšového pásma Západních Karpat. Vyznačuje se flyšovou sedimentací s rytmickým střídáním psamitůpelitů. Pokračovat ve čtení “Magurská skupina příkrovů”

Předmagurská jednotka

Tektonicky deformované a izolované šupiny předmagurské jednotky výrazně vystupují v úzkém pruhu před čelem magurské skupiny příkrovů, které probíhá na rozhraní mezi JankovickouLoučskou brázdouHostýnskými vrchy odkud dále pokračuje k SV údolím Rožnovské brázdy. Pokračovat ve čtení “Předmagurská jednotka”