Termín: paleogén

« Back to Glossary Index

Paleogén je geologická perioda starších třetihor patřící do éry kenozoika. Paleogén se vyskytoval v období cca 66–23 Ma před současností. Paleogén se stratigraficky dělí na tři základní období: 

  • oligocén – nejmladší období paleogénu, cca 33,9–23 Ma před současností, dělí se na dílčí geologické stupně:
  • eocén – střední období paleogénu, cca 56–33,9 Ma před současností, dělí se na dílčí geologické stupně:
  • paleocén – nejstraší období paleogénu, cca 66–56 Ma před současností, dělí se na dílčí geologické stupně:

V paleogénu dochází k oddělení Grónska od Eurasie, Jižní Ameriky, Antarktidy a Austrálie, vzniká Severní ledový oceán. V pásmu Tethydy dochází ke vzniku pásemných pohoří od Pyrenejí po Himáláje. V oligocénu se znovu otepluje, tropická a subtropická květena se rozšiřuje více na sever, spolu s vlhkým a teplým klimatem dává vznik četným hnědouhelným pánvím.

Autochtonní paleogén

Zastižen pouze ve vrtech v nesvačilském příkopu a vranovickém příkopu, mocnost až 1200 metrů, bazální štěrky, písky, jíly, jílovce s bohatou mikrofaunou, stáří výplně je eocén až eger (svrchní oligocén).