Nerostné suroviny moravských Karpat

Území moravských Karpat je bohaté na energetické suroviny a ve srovnání s Českým masívem méně bohaté na nerudní surovinystavební suroviny. Pouze v oblasti rudných surovin neexistuje na území moravských Karpat žádné současné významné ložisko.

Lomová stěna na již. úbočí Kotouče (511 m).
Lomová stěna na již. úbočí Kotouče (511 m).
Podle zákona č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) se dělí nerosty na vyhrazené (tzv. výhradní ložiska) a nevyhrazené. Přírodní nahromadění vyhrazených nerostů (patří sem všechna radioaktivní nerosty ropa, hořlavý zemní plyn, všechny druhy uhlí a mnoho dalších surovin) tvoří výhradní ložiska, která představují nerostné bohatství a jsou ve vlastnictví státu. Nevyhrazená ložiska nerostů (např. štěrkopísky, stavební kámen, cihlářská hlína) jsou součástí pozemků.

V oblasti energetických surovin se na území moravských Karpat těží ropa, zemní plyn, antracit, černé uhlí a lignit. Tyto jsou vázány zejména na karbonské sedimenty hornoslezské pánve a neogenní sedimenty karpatské předhlubněvídeňské pánve.

V oblasti nerudních surovin se zde vyskytují zejména jíly, slévarenské písky, vápence a cementářské suroviny. Těžba vápence a cementářských surovin je vázána na druhohorní vápence v čele vnější skupiny příkrovů. Těžba jílů a cihlářských surovin je vázána na neogenní jílové sedimenty a holocenní spraše a sprašové hlíny.

Poměrně bohaté je území moravských Karpat na stavební suroviny. Těžba kamene a kameniva je vázaná na druhohorní a třetihorní flyšové horniny, zejména pískovce, břidlice a vápence. Těžba štěrkopísků je vázána na holocenní štěrkopísky Vídeňské pánve.

Těžba rudních surovin má dnes v oblasti moravských Karpat již jen historický význam, přičemž byly těženy zejména pelosiderity, jako hornina obsahující celistvý hlinitý FeCO3.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...