Lesní sklárny na Valašsku

Na Valašsku vzniklo po polovině 19. století několik skláren, z nichž se vyprofilovaly významné průmyslové podniky, které si udržely svůj význam i pro století dvacáté. Podniky navázaly na tradici regionálních raně novověkých skláren.  Jednalo se o tzv. lesní (putovní) sklárny, které zakládala vrchnost v horských údolích se zdrojem vody a dostatkem kvalitního palivového dřeva.

Výřez z katastru Prostřední Bečvy: porovnání I. vojenskéhomapování(1764–1768) s reálným stavem. A:sklárna Horní Rozpité, B:sklárnaPodstupně, C: sklárna V Huti (zdroj: [1]).
Výřez z katastru Prostřední Bečvy: porovnání I. vojenského mapování (1764–1768) s reálným stavem. A: sklárna Horní Rozpité, B: sklárna Podstupně, C: sklárna V Huti (zdroj: [1]).
Na Valašsku bylo v době od poloviny 19. století v provozu značné množství skláren, ze kterých se v průběhu 60. a 70. let 19. století vyvinuly specializované podniky mající zásadní význam pro charakter regionu i ve 20. století. Manufaktury postupně získala do nájmu (a následně vlastnictví) firma
S. Reich & Co, která z nich vytvořila prosperující průmyslové sklárny patřící k největším podnikům tohoto typu v celém tehdejším Rakousko-Uhersku. Velké sklárny však navázaly na starší raně novověkou sklářskou tradici. O těchto starých sklářských hutích existuje jen málo písemných dokladů, jejich existence zpravidla není přesvědčivě doložena a často se opírá pouze o nepřímou zmínku v historických listinách či o místní názvy tratí.

Zakládání lesních skláren

Důležitým aspektem v případě lesních skláren je, že se jedná o putovní sklárny, které budoval (nebo jen pronajímal stavební místo a stanovil podmínky) vlastník pozemků. Zeměpán následně osadil sklárnu sklářským mistrem, který se stěhoval s celou rodinou i specializovanými pracovníky. Majitel pak v součinnosti s ním zabezpečoval prodej a distribuci zboží a stanovil nájemci podmínky provozu, obsahující i formu a výši odvodů a možnosti a meze využívání okolních pozemků.

Sklárny byly zřizovány na místech s dostatkem palivového dřeva a v blízkosti vodního zdroje. Jednalo se zejména o neobydlená, zalesněná horská údolí bukovo-jedlového pásma s potokem. Sklárna existovala v dané poloze blíže neurčitou dobu (u větších výroben šlo přibližně o 30 let), dokud byly základní suroviny v rentabilním dosahu. Následně se sklárna stěhovala na jiné místo.

Lokalita lesních skláren mnohdy zůstala pustá, protože kromě sklárny se na ní nerozvinuly jiné samostatně funkční hospodářské celky. Sklo vyráběné v provozovně tohoto typu zpravidla nedosahovalo kvality velkých stabilních sklářských hutí, často ani nebývalo dále rafinováno (malováno, broušeno).

Určujícím faktorem pro zakládání skláren na Valašsku byly přírodní podmínky. Hornatá oblast BeskydJavorníků zůstávala až do 16. století osídlená převážně v údolích potoků a řek, zatímco okolní hory byly ponechány přírodě. Až díky pasekářské kolonizaci začali lidé zakládat na úkor lesa nové rolnické usedlosti. V rámci této kolonizace vznikly v 17.století na Vsetínsku i nové vesnice. Zároveň začaly být horské hřebeny vypásány stády ovcí a koz nově příchozích valašských pastevců.

Přes tyto hospodářské činnosti zůstával v místních horách nadále nadbytek dřeva, pro které neměla vrchnost využití. Dřevo na stavbu a opravu domů dostávali poddaní zdarma, vrchnost tak mohla finančně těžit jen z prodeje šindeleřeziva (to bylo možné dopravovat dále na Moravu pltěmi, o jejich plavbách pochází záznamy už z 16. století). Ovšem vzhledem ke vzdáleným odbytištím nedosahoval tento obchod velkého objemu. Obdobná situace panovala i na meziříčsko-rožnovském panství, kde se hlavně v jeho východních oblastech nacházely rozsáhlé porosty, pro něž neměla vrchnost většího hospodářského využití.

Z roku 1666 se dochoval soupis a odhad vsetínského panství, ve kterém jsou poprvé popsány i místní lesy. Ty již netvoří souvislé plochy, nýbrž jsou fragmentovány do částí v důsledku nárůstu pastevních ploch. Je zmiňováno, že některé lesy slouží volně pro pastvu valašského dobytka. Co se druhové skladby týče, jasně převažuje buk a jedle – pouze v lesích mezi Růžďkou a Malou Bystřicí měly růst lípy, javory, jilmy a lísky (dřeviny pasených lesů). Z meziříčsko-rožnovského panství pochází první popis lesů až z dominikální fase z poloviny 18. století. Porosty se skládaly převážně z buku a jedle s nepatrnou příměsí lípy, v nejvyšších částech hor byly porosty netvárné a zakrslé.

Velkou výměru lesů používali poddaní k pastvě svého dobytka. Bukové dřevo se používalo hlavně jako palivo, ať u poddaných či vrchnosti. Vzhledem k jeho velkým zásobám v kraji se proto vyloženě nabízela možnost použít jej k tavení skla, což umožňovalo jeho finanční zhodnocení. Navíc v oblasti byl dostatek materiálu pro výrobu sklářského kmene, šlo zde těžit křemičitý písek a na místních panstvích fungovaly také potašárny. To vše vytvářelo ideální podmínky pro chod skláren v regionu. Dosavadní znalosti o lesních sklárnách jsou velice kusé.

Sklárny pod Radhoštěm

Nejstarším dokladem sklářství v oblasti je Komenského mapa (datována k roku 1624), na níž je symbol sklárny umístěn jižně od Radhoště v oblasti pramenů rožnovské Bečvy. Ke zbudování sklárny v této oblasti mělo dojít mezi lety 1667–1669 (18. 9. 1669 už byla v provozu), ovšem přesnější lokalizace není známa. Po Hutisku měla být druhou sklárnou na žerotínském (tj. meziříčsko-rožnovském) panství. V katastru Dolní Bečvy měla být sklárna v poloze Horní Rozpité, v katastru Prostřední Bečvy jde o polohy  Podstupně a V Huti.

Hutisko

V písemných pramenech je sklářská huť (tehdy už stará) zmiňována poprvé k roku 1639 a vztahuje k obci Vigantice. V důsledku činnosti sklářské huti vznikla při východní hranici katastru obce nová osada, nazvaná příhodně Hutisko. Chod skláren v oblasti Hutiska (dnes součást obce Hutisko-Solanec) je v pramenech přímo i nepřímo dokládán až do roku 1740, kdy už se huť v této oblasti popisuje jako zrušená. Přesnou lokalitu v návaznosti na dobu působení této (těchto) huti se doposud nepodařilo přesvědčivě určit, i když jsou známy nálezy skla přinejmenším ze dvou lokalit. Chod sklárny je vázán ke skelmistrovskému rodu Mayerů, s nímž souvisí nejstarší sklárny nejen na rožnovském, ale i vedlejším vsetínském panství.

Nový Hrozenkov – Břežité

Na vsetínském panství vznikly první sklárny až mezi lety 1671–1675 na katastru dnešního Nového Hrozenkova, a jejich fungování je prameny doloženo mezi lety 1676 až 1712. Sklárna byla situována zhruba v polovině údolí kolem potoka Břežitá, později byla přestěhována do horní části údolí. K roku 1719 už se o sklárně v údolí Břežitá píše jako o zpustlé.

Od druhé čtvrtiny 19. století se situace v regionu změnila a nové sklárny byly stavěny přímo v obcích v blízkosti větší komunikace (Velké Karlovice, Krásno, Nový Hrozenkov…). Tyto hutě už řadíme k raným průmyslovým objektům [1].

Zdroje:

  1. Španihel, S. Valoušková, K. Mašláň, P. 2018. Lesní sklárny na Valašsku – I. etapa. Muzeum regionu Valašsko, p. o. Vsetín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *