Polonské dubohabřiny (Svaz Carpinion)

Fytocenologie: Svaz Carpinion Issler 1931: Tilio cordatae-Carpinetum betuli Traczyk 1962
Lesnická typologie: 3F1 Svahová dubová bučina kapradinová, 3C Vysýchavá dubová bučina (1 – biková teplomilná, 2 – lipnicová, 9 – lipnicová na příkrých svazích), 3S1 Svěží dubová bučina šťavelová, 3H Hlinitá dubová bučina (5 – oglejená, 6 – na pískoštěrkovitých morénách), 3D5 Obohacená dubová bučina s ostřicí chlupatou.

Struktura a druhové složení

Lesy s převahou habru obecného (Carpinus betulus), lípy srdčité (Tilia cordata), dubu letního (Quercus robur) nebo dubu zimního (Q. petraea agg.). V keřovém patře se vyskytují nižší jedinci dřevin stromového patra a dále např. Corylus avellanaFrangula alnus.

Polonské dubohabřiny u Fryčovic (společenstvo Tilio-Carpinetum).
Polonské dubohabřiny u Fryčovic (společenstvo Tilio-Carpinetum).

V bylinném patře rostou běžné druhy mezofilních listnatých lesů (např. Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Campanula trachelium, Galeobdolon luteum s. l., Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis s. l.Viola reichenbachiana), hojně jsou zastoupeny i druhy vlhkých lesních půd (např. Aegopodium podagraria, Athyrium filix-feminaCarex sylvatica) a druhy boreálních jehličnatých lesů (např. Maianthemum bifoliumOxalis acetosella, vzácněji i Trientalis europaea). Mechové patro má malou pokryvnost
nebo chybí.

Ekologie

Rovinaté terény i svahy s těžšími půdami, které jsou zpravidla pseudooglejené, tedy nasáklé srážkovou vodou a hlavně na jaře delší dobu zamokřené. Zásoba živin je zpravidla dobrá, ale na některých místech mohou být půdy chudé.

Rozšíření

Severní podhůří Rychlebských hor a Jeseníků, Ostravská pánev, severní podhůří Beskyd (Podbeskydská pahorkatina), Moravská brána a Hornomoravský úval.

Rozšíření polonských dubohabřin v ČR.
Rozšíření polonských dubohabřin v ČR.

Zdroj: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...