Termín: trias

« Back to Glossary Index

Trias je geologická perioda druhohorního období. Trval od zhruba 251 do 199,6 Ma před současností. Trias je první ze tří period druhohor a následuje po poslední periodě prvohorního období, permu. Základní členění je na:

 • svrchní (cca 235–201 Ma před současností) s dílčími stupni:
  • rhaet (cca 208,5–201 Ma před současností),
  • noric (cca 228–208,5 Ma před současností),
  • carn (cca 235–228 Ma před současností),
 • střední (cca 247–235 Ma před současností) s dílčími stupni:
  • ladin (cca 242–235 Ma před současností),
  • anis (cca 247–242 Ma před současností),
 • spodní (cca 252–247 Ma před současností) s dílčími stupni:
  • olenek (cca 251–247 Ma před současností),
  • ind (cca 252–251 Ma před současností).

Trias se vyznačoval celosvětově teplým klimatem. Ve spodním triasu dochází k rozsáhlé mořské transgresi, která se opakovala i ve svrchním triasu. Podstatnými událostmi jsou počínající rozpad Gondwany a zejména pak otevírání Atlantického oceánu podél středooceánského hřbetu. Začínají se též projevovat první fáze alpínského vrásněnílabinská fáze v carnu a starokimerská fáze na rozhraní triasu a jury.