Taxonomie půd

Účelem každé klasifikace je organizovat poznání na základě vlastností zkoumaných objektů a jejich vzájemných vztahů. Cílem je lépe porozumět zkoumaným objektům a najít jejich společné znaky. Bez klasifikace a systematického seskupování zkoumaných objektů, v tomto případě půd, by vznikalo nezměrné (prakticky nekonečné) množství individuálních jednotek.

Seskupování půd podle jejich vlastností umožňuje zpřehlednit výčet půdních jednotek s co nejmenší ztrátou informace o jedinečnosti daného půdního profilu.

Pomocí taxonomie klasifikujeme individuální objekty a řadíme je do hierarchického systému na základě znaků, které příslušný taxonomický systém používá. Podstatné je si uvědomit, že půda je časoprostorové kontinuum. To znamená, že v půdě probíhají změny v čase, kdy de-facto každou vteřinou každý cm2 půdy nabývá jiné půdní vlastnosti, i v prostoru, kdy samotný každý cm2 se liší od sousedního cm2. Klasifikační systém by měl být „schopný“ vystihnout jedinečnost půdního tělesa a zároveň půdy sdružit do vymezených taxonomických jednotek na základě půdních vlastností a půdotvorných procesů.

Při klasifikaci je nutné celou řadu půdních procesů „ignorovat“ nebo lépe přistupovat k popisu půdních vlastností v hrubším měřítku – tak hrubém, aby vzniklo optimální množství půdních jednotek na všech úrovních taxonomického systému: ani příliš veliké na to, aby byl systém příliš nepřehledný, ani příliš malé na to, aby uvnitř dané hierarchické úrovně (např. půdní typ nebo subtyp) byla příliš velká variabilita půdních vlastností.

Zařazením půdy do taxonomického systému by však práce pedologa končit neměla. Důležité je si uvědomit, že taxonomie by měla sloužit jako nástroj pro navazující práci s půdou na úrovni badatelské, inženýrsko-pedologické, lesnicko-pedologické, typologické, agronomické, environmentální, na úrovni ochrany půdy apod.

V rámci klasifikace půd (půdní taxonomie) se používají:

Zdroj: Vavříček, D. Kučera, A. Lesnická pedologie pro posluchače LDF Mendelu v Brně, Ústav geologie a pedologie, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, [cit.: 30. 07. 2020], dostupné z: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Zaklady_lesnicke_pedologie_old.pdf

Přečtěte si také

  • Taxonomický klasifikační systém půd České republiky
    30. 7. 2020 Taxonomický klasifikační systém půd České republiky Taxonomický klasifikační systém půd ČR (Němeček et al. 2011) je klasifikace […]
  • Mezinárodní taxonomické systémy30. 7. 2020 Mezinárodní taxonomické systémy Mezinárodní systémy jsou určené pro univerzální použití. Měly by být schopné […]
  • Antroposoly (Kultizem, Antrozem)15. 8. 2020 Antroposoly (Kultizem, Antrozem) Jsou půdy výrazně ovlivněné lidskou činností. Půdní typ kultizem je definován, jako […]
  • Natrisoly (Slanec)15. 8. 2020 Natrisoly (Slanec) Natrisoly a jediný půdní typ do této skupiny patřící slanec jsou půdy rovněž ovlivněné […]

Související obrázky:

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...