Sedlnice

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 2-01-01-109
plocha povodí [km2] 56,7
délka toku [km] 21,8
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,53

Charakter toku

Sedlnice pramení sev. od Veřovic v nadmořské výšce okolo 500 m ve Štramberské vrchovině. Pramen se nachází na jih.-záp. svahu hřbetu Na Peklech (602 m).

Říčka po celé své délce teče převážně sev. směrem. Nejprve protéká Ženklavou a poté Štramberkem, před kterým je na říčce vybudována vodní nádrž Štramberk. Pod nádrží se zleva vlévá Libotínský potok. Dále protéká Závišicemi, před kterými se zleva vlévá Rybský potok.  Níže po proudu před Sedlnicemi jsou meandry říčky součástí přírodní památky Sedlnické sněženky.

Na severním okraji Sedlnic odbočuje z říčky umělý kanál napájející Albrechtičskou soustavu rybníků nacházejících se mezi Studénkou, Novou Horkou a Albrechtičkami. Nejvýznamnějším rybníkem soustavy je rybník Kotvice, který dal pojmenování celé rybniční soustavě. Rybníky Kotvice, Nový rybník a Kačák jsou součástí přírodní rezervace Kotvice.

U Nové Horky se v nadmořské výšce 234 m říčka Sedlnice vlévá zprava do řeky Odry.

Sedlnice odvodňuje přilehlé části Štramberské vrchovinyPříborské pahorkatiny. V Sedlnici je zřízena hydrologická stanice. Říčka patří mezi vodohospodářsky významné toky. Pstruhové pásmo se nachází od vodní nádrže Štramberk po ústí.

Vodohospodářské objekty

Vodní nádrž Štramberk

Na řece Sedlnici byla v roce 1958 vybudována vodní nádrž Štramberk sloužící jako retenční nádrž, jejímž hlavním účelem bylo zásobování vápenky a cementárny ve Štramberku provozní vodou. Nádrž je ve vlastnictví firmy Kotouč Štramberk spol. s.r.o. Nádrž se rozkládá na ploše o velikosti 6,4 ha a je rozdělena na tři části. Jihozápadní část nádrže slouží jako biologický rybník pro dočištění odpadních vod z ČOV Kotouč a domků nacházejících se poblíž nádrže.

Rybník kotvice

Přírodní rezervace Kotvice leží již v CHKO Poodří na pravém břehu řeky Odry mezi obcemi Nová Horka a Albrechtičky. Rezervace byla vyhlášena v roce 1970 na ploše 105,48 ha, v r. 2012 byla rozšířena do současné podoby o rozloze 140,39 ha. Předmětem ochrany je charakteristická mozaika druhově bohatých ekosystémů Poodří, zahrnující rybníky s hnízdními ostrovy a litorálními porosty, lužní lesy a dubohabřiny s vyšším zastoupením mrtvého dřeva a zaplavované louky s mokřady a tůněmi. Součástí soustavy jsou rybníky Nový rybník, Kotvice a KačákRybníky jsou většinou využívány jako chovné, pěstují se v nich kapři.

Rezervace získala své jméno po rostlině kotvice plovoucí, která roste ve stejnojmenném rybníce a je velmi vy8cn8. Na jaře můžete plody kotvice běžně najít vyplavené na břehu rybníka nebo ve vodě. Plody jsou tmavě hnědé nažky s ostrými výrustky.

Rybník Kotvice je také nejznámější přírodní rezervací v CHKO Poodří. Vyskytuje se tam až 70 druhů zvláště chráněných živočichů, především vodních ptáků a několik druhů vzácných rostlin. Mimo běžných druhů zde mohou pozorovat i velmi vzácné a ojediněle k nám zalétající druhy, jako jsou například kolpík bílý, kvakoš noční, orel mořský, orlovec říční, husice liščí, zrzohlávka rudozobá, koliha velká, břehouš černoocasý, vodouš tmavý, lyskonoh úzkozobý, kulík zlatý, kulík písečný, racek černohlavý, racek žlutonohý a chřástal malý. V rezervaci Kotvice hnízdí několik párů kormoránů, volavky popelavé, u kolonie racků chechtavých hnízdí i potápky černokrké.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...