Historie pěstování chmelu

Chmel otáčivý (Humulus lupulus) je vytrvalá dvoudomá pravotočivá liána z čeledi konopovitých. Chmel patří k velmi starým kulturním rostlinám, jeho pěstování je doloženo od počátku našeho letopočtu, kdy již byly využívány jeho léčivé účinky zevně i vnitřně k léčbě nejrůznějších chorob. Ve středověku pojídali labužníci chmelové výhonky se solí, pepřem, octem a olejem.

Chmel otáčivý (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chmel_otáčivý).
Chmel otáčivý (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chmel_otáčivý).

První historická zmínka o užití chmele pro dochucení piva pochází z listiny franckého krále Pipina III. Krátkého z r. 768. Na počátku většího využití chmele při výrobě piva se používalo planě rostoucích rostlin.

Pěstování chmele má v českých zemích tisíciletou tradici. První údaje o pěstování chmele na území ČR jsou z roku 859. Na přelomu tisíciletí zpráv přibývá a je zřejmé, že šlo o plodinu významného hospodářského využití. Nadační listina Vratislava II. z roku 1088 ukládá knížecím statkům povinnost odevzdávat vyšehradskému kostelu desátek chmele. V seznamu zboží, jež se v roce 1101 vyváželo po Labi za hranice země, se objevil i chmel. Plodina tehdy putovala do Hamburku, kde byla její kvalita posuzována znalci.

Pěstování chmele jako kulturní plodiny se rozšířilo až ve 12.století, kdy byl již pěstován na tyčích na chmelnicích. (Až v druhé polovině 19. století chmelaři začali k vedení chmele používat motouzy a dráty na drátěnkách). Významně se o jeho rozšíření v českých zemích zasadil (jak jinak) císař Karel IV. Z některých jeho opatření je zřejmý i určitý způsob ochrany směřující proti vývozu sazenic i dozor nad jeho pěstováním (např. řez chmele povolil pouze lidem zvláště tomu vyučeným).

Sběr chmele na historické pohlednici (zdroj: https://www.gash.cz/pohlednice/pohlednice-sber-stara-fotografie-chmelarstvi-pivo-rakovnik-cesani-chmele-x8994/).
Sběr chmele na historické pohlednici (zdroj: https://www.gash.cz/pohlednice/pohlednice-sber-stara-fotografie-chmelarstvi-pivo-rakovnik-cesani-chmele-x8994/).

Původně byl chmel pěstován rozptýleně po celém území poblíž míst využití. Většina provozovatelů pivovarů ve své blízkosti měla svou chmelnici. Dodnes připomínají místa pěstování chmele místní názvy. V průběhu 16.století dochází v českých zemích k centralizaci pěstování chmele a chmelařství se stává specializovaným oborem. Vytvářela se sdružení měšťanů, která vydávala platné řády pro pěstitele chmele a současně vznikaly nové profese zabezpečující ochranu chmele – dozorci, cejchovníci, měřiči aj.

Chmel se pak postupně již pěstoval pouze v oblastech s vhodným klimatem a půdním složením, tedy na Žatecku, Lounsku, Úštěcku a Tršicku. Z mnohých dříve chmelařsky známých oblastí zelené šištice zcela vymizely. Například klatovský chmel byl odborníky vysoce ceněn a jeho pěstování bylo v regionu značně rozšířeno. Dokonce na pečetidle města Klatov z roku 1533 byl zobrazen chmel na tyči. V 19.století však chmelařství z kraje zcela vymizelo.

V období třicetileté války (1618 až 1648) bylo pěstování chmele v českých zemích vážně ohroženo (plenící vojska vypalovala celé osady a tak byla spálena spousta vodících tyčí, spousta chmelnic byla svými majiteli, utíkajícími před válkou, opuštěna), což bylo příležitostí pro jiné země k rozšíření jeho pěstování. V této době se sazenice českého chmele používaly pro zakládání chmelnic v Braniborsku, Slezsku, Bavorsku, Štýrsku, Bádensku, v Rusku a jinde.

K dalšímu rozmachu chmelařství v českých zemích došlo za Josefa II. Četné posudky z druhé poloviny 18. století potvrzují, že již tehdy měl český chmel výbornou kvalitu. Zdejší chmel vynikal jemnou vůní, tak typickou pro česká piva, a velice příznivou a stabilní výtěžností, způsobenými jedinečnými klimatickými a půdními podmínkami a v neposlední řadě se o ně zasloužila vynikající šlechtitelská práce místních chmelařů. Se „zeleným zlatem“ obchodovalo mnoho nezávislých obchodníků. Nakoupili od pěstitele a pak s povozem objížděli pivovary. Zeleně šištice pěstované v českých zemích se staly vyhledávaným obchodním artiklem a byly žádány pivovary po celé Evropě, později i v zámoří.

Moravské chmelnice (zdroj: https://www.ok-tourism.cz/trasa/na-chmelnici-hane/).
Moravské chmelnice (zdroj: https://www.ok-tourism.cz/trasa/na-chmelnici-hane/).

Ke konzervaci chmele se používá sušení. Na počátku kulturního pěstování plodiny byl chmel sušen ve stínu na zemi v tenkých vrstvách, později se přešlo k lískám. Pro urychlení sušení se pod lískami začalo topit. Lísky s čerstvým chmelem byly nejprve dále od topeniště a v průběhu sušení se k němu přibližovaly. Od 19.století se začaly používat komorové sušárny, kde byl chmel ve 3 až 4 vrstvách nad sebou na žaluziích, které dovolovaly snadnou manipulaci.

S rozvojem pivovarnictví a obchodu v 18. a zejména 19. století se objevují i některé negativní průvodní jevy, jako je snaha prodávat za český chmel i méně hodnotné zboží. (Již v 16.století bylo v Žatci, Rakovníku, Lounech, Berouně a v Klatovech zavedeno první „známkování“ zaručující původ chmele) Tyto snahy byly tak velké, že císařovna Marie Terezie musela zjednat nápravu svými patenty z let 1758 až 1784. Dříve přijatá opatření nestačila, proto byla v roce 1860 v Úštěku pro pokračující snahy o falšování chmele a v roce 1884 v Žatci založena Známkovna.

Od této doby byla přijata řada zákonných opatření. První provenienční zákon byl vydán v roce 1907 s vymezením výrobních oblastí avšak s dobrovolným známkováním. V ČSR byly uzákoněny chmelařské výrobní oblasti v roce 1921, kdy vznikly oblasti žatecká, roudnická, úštěcká, dubská a tršická (Morava – mezi Olomoucí a Přerovem). Zákon z roku 1934 pak zavedl povinné známkování chmele a povinné ověřování chmele z těchto oblastí. Kromě jiného též zavedl chmelařské polohy: v žatecké oblasti Podlesí a Údolí Zlatého potoka a v úštěcké oblasti Polepská blata. V těchto letech byly u nás chmelnice nejrozlehlejší (v roce 1929 až 17264 ha). Dubská oblast byla v roce 1945 zrušena a roudnická byla začleněna do úštěcké. Tento stav byl uzákoněn v roce 1957 [1].

Pěstování chmelu na Moravě

Může být proto překvapením, že právě na Moravě je jedna ze tří oblastí, kde se chmel pěstuje. Jedná se o tzv. Tršicko, jehož centrum, jak název napovídá, historicky leží v Tršicích na Olomoucku. Nejznámější, a odborníky považovanou za nejkvalitnější, odrůdou chmele u nás je Žatecký poloraný červeňák. Její označení „žatecký“ by mohlo leckoho svádět k domněnce, že se pěstuje právě a jen na Žatecku. Není tomu tak, lány chmelnic této typicky české odrůdy chmele lze najít i v Tršické oblasti, která nabízí pro pěstování chmele ideální podmínky.

Idyla mezi chmelovými štoky (zdroj: https://reportermagazin.cz/a/inbpm/idyla-mezi-chmelovymi-stoky).
Idyla mezi chmelovými štoky (zdroj: https://reportermagazin.cz/a/inbpm/idyla-mezi-chmelovymi-stoky).

Tršicko je s pěstováním chmele spojené již dlouhá staletí. První zmínky pochází již z počátku 15. století, kdy se chmel většinou pěstoval roztroušeně v okolí místních klášterů a panských statků. Novodobé moravské chmelařství, jehož tradice přetrvává až do dnešní doby, pak přichází s moravským sedlákem Hynkem Florykem, který v roce 1861 založil první chmelnici na pozemku za svým domem. Floryk zavedením pěstování chmele postavil mezník v hospodářském životě Tršic a širokého okolí.

Chmelnice byly stále rozšiřovány, v roce 1902 se již rozkládaly na ploše 867 hektarů. Tršický chmel však prožil i krušné chvíle a několikrát hrozilo, že přestane existovat – v období první světové války, během hospodářské krize třicátých let a během okupace za druhé světové války. V roce 1950 bylo na Moravě pouhých 60 hektarů chmelnic, došlo však k jejich postupnému rozšiřování a v roce 1990 jejich plocha dosahovala 1135 hektarů. V devadesátých letech se ve světě začal projevovat přebytek chmele, proto docházelo k postupnému poklesu ploch. V současné době se pěstuje na výměře 702 hektarů [3]. Tršickou oblast tvoří 83 obcí v okresech Olomouc, Přerov a Prostějov.

Pojmenování po Florykovi nese i současná tršická chmelnice v Čekyni, místní části Přerova. Právě odtud bere chmel pro svá piva i přerovský pivovar Zubr. A díky němu mají piva se zubrem ve znaku svůj typický charakter plný chmelového aroma. Pivovar Zubr tak pokračuje v tradici Chmelařského spolku pro Tršice a okolí, který byl založen již v roce v roce 1883. A naplňuje tak také odkaz ne zas tak veřejně známé, přesto ale významné osobnosti našeho regionu – Hynka Floryka [2].

Zdroje:

  1. Pivovary.info. 2023. Chmel – historie pěstování. Dostupné online [14. 10. 2023] http://www.pivovary.info/?p=43889
  2. Idnes.cz. 2023. Moravský chmel pro moravské tekuté zlato. Dostupné online [14. 10. 2023] https://pluhacek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=467679
  3. Litovel.cz. 2023. Tršická oblast. Dostupné online [14. 10. 2023] https://www.litovel.cz/cs/nase-pivo/trsicka-oblast

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *