Termín: peneplén

« Back to Glossary Index

Peneplén (parovina) je zarovnaný povrch, do kterého může v podmínkách dlouhého platformního vývoje zemské kůry krajina teoreticky dospět. Pod pojmem parovina rozumíme rovinu téměř bez reliéfu, jevící malou shodu se strukturou a ovlivňovanou pouze blízkostí hlavní erozní báze. Svahy mají malý sklon, mocnost zvětralinového pláště je velká a zvětraliny jsou velmi jemnozrnné.

Vznik paroviny kontinentálního rozsahu postupným snižováním svahů vyžaduje dlouhé období tektonického klidu v platformním vývoji reliéfu. Dílčí paroviny však mohou vzniknout v málo odolných horninách i za kratší období (řádově i milióny let). Hlavní vlastnosti a rysy paroviny lze shrnout do těchto bodů:

  • parovina je sečný povrch, který zarovnává horniny různé odolnosti,
  • rozvodní hřbety jsou široce konvexní a neustále snižované,
  • suky, odlehlíky a konvexní tvary se mírně zvedají nad rozvodní hřbety,
  • v rázu krajiny převládají konvexní profily a jen dolní části svahů jsou konkávní,
  • na parovině jsou vyvinuty hluboké zvětraliny,
  • říční síť je přizpůsobena struktuře a údolí mají široké údolní nivy,
  • parovina leží blízko hladiny světového oceánu.