Termín: brunovistulikum

« Back to Glossary Index

Brunovistulikum je součást moravosilezika (vých. část Českého masivu). Tvoří jej předdevonské granitoidní masívy, částečně provázené krystalinikem. Vystupují při jih.-vých. okraji Českého masivu a noří se pod karpatskou předhlubeň. Hlavní odkrytou složkou je brněnský masív.

Brunovistulikum je různorodým komplexem, na jehož stavbě se podílejí především různé typy magmatických hornin od granitů až k bazickým a ultrabazickým členům, vzácnější jsou přeměněné vulkanity. Metamorfóza se v granitoidech projevuje hlavně tlakovým postižením a metasomatickými přeměnami minerálů (epidotizace, uralitizace apod.). V horninách pláště plutonitů stoupá metamorfóza místy až do amfibolitové facie, přítomny jsou však i horniny méně metamorfované fylity (např. ve vrtech mezi Vyškovem a Zlínem).

Stáří brunovistulika jako celku, je prekambrické. Radiometrická měření vykazují běžně hodnoty 590—580 Ma, nově u metabazaltů 725 Ma (+/- 15) a řadí brunovistulikum ke kadomskému vrásnění. Dle všech hypotéz se brunovistulikum vyvíjelo jako samostatný mikrokontinent a k jádru Českého masivu bylo přičleněno teprve při hercynském vrásnění, kdy bylo pravostrannou rotací podsouváno pod kry moldanubikamoravika.