Termín: azonální

« Back to Glossary Index

azonální společenstvo (zde „zonalita“ pouze ve smyslu vertikální zonality, tj. vegetační stupňovitosti) je takové společenstvo, které vzniká pod výrazným působením jednoho nebo více jiných abiotických ekologických faktorů než klimatu, které mají rozhodující vliv na druhové složení edifikátorů.

Takové společenstvo je tedy více než klimatem ovlivněno zvláštními stanovištními, zejména půdními podmínkami, např. specifickou skeletnatostí a trofismem či chemismem půdy, obsahem vody v půdě a svérázným vodním režimem půdy apod. (např. společenstva chudých sedimentů a serpentinitů neboli hadců, společenstva sutí a skal, společenstva luhů, mokřadů a rašelin).

Je tudíž svým charakterem natolik specifické, že se obyčejně vyskytuje ve více VS. Tomu odpovídá i název příslušného společenstva, zcela odchylný od obvyklého názvu společenstva v daném VS.

„Extrazonálním“, případně „intrazonálním“ lesním společenstvem rozumíme v tomto klasifikačním systému takové společenstvo, které náleží do určitého VS a do sousedních VS ostrůvkovitě zasahuje na stanovištích lokálně podmíněných mezoklimaticky nebo půdně.

Zdroj: uhul.cz