Fluvisoly (Fluvizem, Koluvizem)

Do této referenční skupiny jsou zařazeny půdní typy s velice různorodým chemismem. Jejich základním společným rysem je dlouhodobé periodické usazování sedimentů ať již činností vodních toků (od latinského fluvius – řeka), či například svahových pochodů a eroze.

Charakteristickým rysem těchto půd je poměrně vysoký obsah organické hmoty v celém profilu, což je dáno postupnou akumulací materiálu. Dalším více či méně patrným rysem je vrstevnatost půdního profilu, tedy střídání zrnitostně různorodých materiálů. Typický sled horizontů je A–M, kde písmenem M je označováno různě mocné souvrství sedimentovaného materiálu. Do této skupiny patří dva půdní typy.

Fluvizem (FL)

Půdy se stratigrafií O–Ah nebo Ap–M–C, charakterizované pouze fluvickými znaky (vrstevnatost, nepravidelné rozložení organických látek s obsahem > 0,5 % v celém profilu). Tvorba kambického horizontu je obtížně prokazatelná, v profilu lze nalézt i novotvary podobné argilanům, které vznikají při vsakování vody při záplavě. Půdy se vytvářejí v nivách řek a potoků z povodňových sedimentů.

Fluvizem kambická (Flk), lokalita: Horní zahrady, Kroměříž, PLO 34, SLT 1L
Fluvizem kambická (Flk), lokalita: Horní zahrady, Kroměříž, PLO 34, SLT 1L

Fluvizem, dříve nivní půda, je půdním typem vznikajícím na říčních usazeninách v nivách vodních toků. Jedná se o půdy poměrně úrodné, ale ohrožované záplavami. Dalším rizikem je kontaminace těchto půd. Rizikové látky se šíří půdním profilem i po povrchu ve směru proudění vody, tedy směrem k vodním tokům. V podobě vázané na sedimenty se mohou v těchto půdách akumulovat.

Koluvizem (KO)

Půdy se stratigrafií Ap–Ak– , vznikající akumulací erozních sedimentů v spodních částech svahů a v konkávních prvcích svahů a terénních průlezích. Mocnost akumulovaného humusového horizontu musí překračovat 25 cm. Dosud nebyly tyto půdy mapovány. Jejich vymezení pomůže při hodnocení skutečné eroze a identifikace datování odlesnění.

Koluvizem vyluhovaná (KOc), likalita: Kostelecký les, Pacetlucká pahorkatina, PLO 37, SLT 3D
Koluvizem vyluhovaná (KOc), lokalita: Kostelecký les, Pacetlucká pahorkatina, PLO 37, SLT 3D

Jedná se o půdy vznikající hlavně v koluviích, tedy u úpatí svahů, kam je materiál z vyšších úrovní transportován v důsledku eroze. Tyto půdy mohou být i několik metrů hluboké a jejich vlastnosti jsou dány sedimentovaným materiálem.

Zdroj: Pavlů, L. 2018. Základy pedologie a ochrany půdy. Katedra pedologie a ochrany půdy. Česká zemědělská univerzita v Praze. [cit. dne: 31. 07. 2020], dostupné z: https://katedry.czu.cz/storage/4833_Zaklady-pedologie-a-ochrany-pudy.pdf

Taxonomický klasifikační systém ČR. cit. dne: 31. 07. 2020], dostupné z: https://klasifikace.pedologie.czu.cz/index.php?action=showKlasifikacniSystem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *