Měšťanské pivovary v Jarošově a Uherském Hradišti

Chceme-li se věnovat historii jarošovského pivovaru, musíme začít v několik kilometrů vzdáleném Uherském Hradišti. Historie někdejšího královského města je bohatá, osídlení je zde doloženo již ve starší době kamenné. Listina krále Přemysla Otakara II. z 15. října 1257 dosvědčuje, že město bylo založeno, aby ochraňovalo nejen velehradský konvent, ale zejména blízkou zemskou hranici. Pokračovat ve čtení “Měšťanské pivovary v Jarošově a Uherském Hradišti”

Panský pivovar v Uherském Ostrohu

Nejstarší zmínku o vaření piva v Uherském Ostrohu najdeme v listině císaře Zikmunda z 10. srpna 1435. Touto listinou vrátil panovník městu stará práva, osvobodil měšťany od daní a roboty a udělil jim právo vařit pivo. Pivovar stál tehdy na rozhraní dnešní Moravní a Nábřežní ulice směrem k mlýnskému moravnímu rameni. Svatováclavskou smlouvou z roku 1571 nabyla šlechta právo „slady dělati, pivo vařiti a na svých vesnicích piva svá bez překážky vystavovati“. Pokračovat ve čtení “Panský pivovar v Uherském Ostrohu”

Panský pivovar v Holešově

Město Holešov leží na úpatí nejzápadnějších výběžků Hostýnských vrchů, na rozhraní Hané a Valašska. Již ve 12. století bývala osada lenním statkem olomouckých biskupů. Na počátku 14.století došlo k přeměně trhové vsi na plnohodnotné město a listiny z této doby dokládají i existenci panského sídla. Po roce 1650, kdy přešel do držení rodu hrabat Rottalů, dostává Holešov novou podobu. Byla postavena mohutná budova zámku, vyrostlo rozsáhlé hospodářské zázemí. Pokračovat ve čtení “Panský pivovar v Holešově”

Panský pivovar v Lukově

Pivovar v Lukově je pokládán za nejstarší dochovanou zděnou stavbu v obci. Původní panský pivovar má na štítové zdi ve zdobném oválu letopočet své přestavby z r. 1769. V inventáři hradu je připomínán již o sto let dříve (1646). Zdaleka na něm upoutává pozornost komín v průčelí střechy se spirálově točenou konstrukcí, dokládající tak ještě dnes barokní původ této stavby, později narušený různými přestavbami. Pokračovat ve čtení “Panský pivovar v Lukově”

Panský pivovar v Bystřici pod Hostýnem

První písemná zpráva o městečku Bystřice je z roku 1368, vlastnili ji tehdy pánové z Kunštátu. Po nich zde vládli např. pánové z Cimburka, Hustopeč či Limberka. Patrně již v této době se v Bystřici vařilo pivo, které mohlo šenkovat celkem 27 právovárečníků. Písemného potvrzení těchto práv se místní dočkali od Jiřího Žabky z Limberka v roce 1545. Pokračovat ve čtení “Panský pivovar v Bystřici pod Hostýnem”

Historické pivovary v Kroměříži

Měšťanský pivovar v Kroměříži

Budova měšťanského pivovaru vznikla v době renesance. Důvodem bylo, že roztroušené domácí pivovary nebyly hospodárné, což vedlo ke sdružení majitelů šenků v 16. století. Ti vybudovali společný pivovar, když v něm vařili předepsaný počet várek, které pak ve svých domech šenkovali. Právo vařit pivo měli měšťané od prvopočátku městských práv. Pokračovat ve čtení “Historické pivovary v Kroměříži”

Panský pivovar v Koryčanech

Jednou z pozapomenutých pivovarských „památek“ na jižní Moravě je objekt sladovny a pivovaru v Koryčanech na Kroměřížsku. Objekt byl kdysi jednou z hlavních dominant obce. Dodnes jeho větší část stojí. Málokdo by ale hledal v bytovém domě jako vystřiženém někdy z poloviny 20. století bývalý pivovar. Také pivovarské weby v tomto směru ještě nedávno tápaly a na historických snímcích ukazovaly pohledy na obec (s pivovarem) nebo detaily lihovaru, jehož zbytky jsou v jiné části města. Pokračovat ve čtení “Panský pivovar v Koryčanech”

Historické pivovary ve Frýdku-Místku

Frýdek a Místek patřily k městům, které měly právo vařit pivo. Přísaha nově přijímaných frýdeckých šenkovních měšťanů svědčí o pozornosti, jakou naši předkové věnovali vaření piva: „Já níže podepsaný přísahám Pánu Bohu všemohúcímu, Blahoslavenej a bez poškvrny počatej Panně Marii, Mateři Boží a všem milým Božím svatým tak jakož jsem já od slavného magistrátu svolení vařiti pivo dostal, že ve všech věcech podle předpisův a nařízení vařiti pivo budu a zavazuji se všechna dobra v městským pivovaře držeti.“

Pokračovat ve čtení “Historické pivovary ve Frýdku-Místku”