Termín: tufit

« Back to Glossary Index

Tufit je souhrné označení pro pyroklastický sediment, který obsahuje smíšený vulkanický i terigenní materiál. Podle definice IUGS obsahuje tufit 75% až 25% vulkanického (epiklastického) materiálu. Horninu tvoří ostrohranné nebo zaoblené úlomky efuzivních hornin anebo částí jejich minerálů, obsahuje též vulkanický popel, pemzu, jílové minerály. Nevulkanický materiál mohou představovat jak terigenní sedimenty, tak chemogenní anebo organogenní příměs. Běžný může být křemen, nebo slída a příměs karbonátů, křemitých hornin anebo zbytky schránek organismů.