Termín: plužina

« Back to Glossary Index

Plužina je název užívaný pro všechny pozemky patřící k vesnici a využívané k zemědělským aktivitám. Plužina je jedním ze základních pojmů užívaných v dějinách středověkého osídlení.

Dle tvaru se rozlišuje:

  • plužina bloková (úseková), něm. Blockflur – půda je rozdělena do nepravidelných bloků o zhruba stejných rozměrech,
  • plužina traťová, něm. Gewannflur – půda je rozdělena do několika celků, které jsou dále děleny na úzké parcely; tyto jednotky jsou bez přímého vztahu k usedlosti,
  • plužina záhumenicová (pásová) – půda je rozdělena do dlouhých pásů napříč katastrálním územím.

Na tvar plužin mělo vliv několik skutečností. Reliéf je ovlivňován především přírodním prostředím. Tvar plužiny ovlivňuje charakter orebního nářadí, systém obdělávání (pásová plužina je spojována trojpolním systémem) a majetkové vztahy.

Rekonstrukce původních plužin probíhá na základě pramenů písemných (katastrální plány z 19. století, předregulační plány polí z 18. století, výjimečně i mapy ze 16. století), dále za pomoci leteckého snímkování, specializovaného archeologického výzkumu nebo nověji metody pedologického sondování (založená na faktu, že tloušťka humusu je přímo úměrná době zemědělské kultivace).

Zdroj:

Wikipedia.org – Plužina