Ordovik

Ordovik je geologický útvar starších prvohor (paleozoikum). Na konci kambria došlo k dočasnému ústupu moře a v některých oblastech i k slabému vrásnění. V geosynklinálních oblastech Evropy však sedimentační cyklus probíhal většinou bez přerušení. Ordovické moře zalilo značnou část zpevněných bloků a vyznačovalo se malými hloubkovými rozdíly. Kolem starých štítů, zejména v severních částech kontinentů, vznikaly organogenní vápence. V hlubších oblastech (například ve střední Evropě, severní Africe aj.) se ukládaly písčitojílové sedimenty (hlavně graptolitové břidlice).

Kontinenty byly rozděleny na severní oblast (Laurentia) s Eurasií a severní Amerikou umístěnými poblíž rovníků, jižní oblast (Gondwana) s Austrálií, jižní Amerikou, Afrikou, Indickým štítem, Arábií a Antarktidou ležela v chladné oblasti. Sedimenty ordoviku nasedají často diskordantně na kambrium, což svědčí o sardské (české, sardinské) fázi kaledonského geotektonického cyklu (stáří kolem 500 MA). Závěrem ordoviku proběhla starokaledonská fáze, která je charakteristická četnými hiáty v sedimentaci.

Český masív

  • Barrandienské spodní paleozoikum
  • Barrandien
  • Chrudimské paleozoikum
  • Vogtlandsko-saské paleozoikum
  • Krkonošsko-jizerské krystalinikum
« Back to Glossary Index

Napsat komentář