Termín: živce

« Back to Glossary Index

Živce jsou skupinou horninotvorných minerálů z oddělení tektosilikátů. Tvoří až 60 % zemské kůry. Živce se dělí podle chemického složení na:

  • sodno-draselné živce čili alkalické živce,
  • sodno-vápenaté živce čili plagioklasy,
  • draselno-barnaté živce.

Na minerály uvedených řad se nahlíží jako na tuhé roztoky draselného živce (K-živce, KAlSi3O8), albitu (Na-živce, NaAlSi3O8) a anortitu (Ca-živce, CaAl2Si2O8). Tuhé roztoky draselného živce a albitu jsou nazývány sodno-draselnými živci (čili alkalickými živci), roztoky mezi albitem a anortitem jsou nazývány sodno-vápenatými živci (čili plagioklasy). Minerály z řady draselno-barnatých živců se v přírodě vyskytují poměrně vzácně.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivce