Termín: mrazový klín

« Back to Glossary Index

Mrazové klíny jsou podzemní, od povrchu směrem dolů se klínovitě zužující útvary, vznikající ve svrchní vrstvě sedimentů a jemnozrnných zvětralin v zóně dlouhodobě zmrzlých půd. V recentním stádiu jsou vyplněny ledem (ledové klíny), ve fosilním stádiu jsou vyplněny zvětralinou, spraší, fluviálním materiálem apod. Na neporušeném povrchu se klíny jeví jako různě dlouhé linie, nebo častěji jako celé polygony, mnohdy čtyřúhelníkovitého půdorysu, s vyklenutými nebo vkleslými středy.