Termín: illit

« Back to Glossary Index

Illit je v užším slova smyslu jílový minerál z oddělení fylosilikátů. Illit je dioktaedrická jílová slída. Chemický vzorec je (K,H3O) Al2 (Si,Al)4 O10 (OH)2. Je bílý nebo různě světle zbarvený, vytváří jemnozrnné a celistvé agregáty složené z mikroskopických částic s pseudohexagonálním obrysem. Vzniká větráním alumosilikátů v alkalickém prostředí. Oproti muskovitu obsahuje méně draslíku, zato obsahuje více vody, která je vázána v mezivrstevní oblasti ve formě hydroxoniových iontů. Vyskytuje se v jílových břidlicích, v jílech a půdách spolu s kaolinitem a montmorillonitem.