Termín: glacifluviální

« Back to Glossary Index

glacifluviální (ledovcové) sedimenty vznikaly v proudícím vodním prostředí v přímém kontaktu s ledovcem.

Rozhodující pro jejich označení je paleogeografická souvislost s ledovcovým systémem.  U glacifluviálních sedimentů se rozlišují sedimenty vznikající v kontaktu s ledovcem – sedimenty eskerů, kamů a kamových teras. V předpolí ledovce vznikají sedimenty výplavových plošin (sandrů), glacifluviálních delt a glacifluviálních teras. Eskery jsou valy tvořené sedimenty uloženými proudící vodou v podledovcových tunelech nebo v trhlinách ledovce. Kamy jsou elevace tvořené pískem a štěrkem, uložené původně na povrchu ledovce. Sandry sedimentovaly na mírně ukloněné ploše v předpolí ledovce a svými strukturními i texturními znaky dokumentují ukládání v korytech divočících tavných vod.

Zdroj: http://geologie.vsb.cz/sedimentologie/textova%20cast/sedimentacni%20prostr/Glacigenn%C3%AD%20sedimenty.htm