Nerosty pískovců

Pískovec je zpevněný klastický sediment, jehož nejcharakterističtější složkou jsou zrna pískové frakce (tj. 0,06 až 2 mm velké), jichž má být nejméně 25 % (podle jiných klasifikací 50 %). Pokračovat ve čtení „Nerosty pískovců“

Nerosty exotických hornin proterozoického a paleozoického stáří

Nerosty exotických hornin proterozoického a paleozoického stáří (starohory—prvohory) byly zavlečeny při alpinském vrásnění do mladších útvarů, může se jednat také o valouny až balvany v paleogenních polymiktních slepencích tzv. divokého flyše. Pokračovat ve čtení „Nerosty exotických hornin proterozoického a paleozoického stáří“

Mineralogické poměry moravských Karpat

Mineralogické poměry v oblasti moravských Karpat lze obecně označit za spíše méně rozmanité. Rozhodujícím faktorem je naprostá převaha hornin, které byly vytvořeny flyšovou nebo flyšoidní sedimentací bez následné termické přeměny. Pokračovat ve čtení „Mineralogické poměry moravských Karpat“