Peneplén

V podmínkách dlouhého platformního vývoje zemské kůry může krajina teoreticky dospět do stadia zarovnaného povrchu, který se označuje názvem peneplén (parovina). Pod pojmem parovina rozumíme rovinu téměř bez reliéfu, jevící malou shodu se strukturou a ovlivňovanou pouze blízkostí hlavní erozní báze. Svahy mají malý sklon, mocnost zvětralinového pláště je velká a zvětraliny jsou velmi jemnozrnné.

Vznik paroviny kontinentálního rozsahu postupným snižováním svahů vyžaduje dlouhé období tektonického klidu v platformním vývoji reliéfu. Dílčí paroviny však mohou vzniknout v málo odolných horninách i za kratší období (řádově i milióny let). Hlavní vlastnosti a rysy paroviny lze shrnout do těchto bodů:

  • parovina je sečný povrch, který zarovnává horniny různé odolnosti,
  • rozvodní hřbety jsou široce konvexní a neustále snižované,
  • suky, odlehlíky a konvexní tvary se mírně zvedají nad rozvodní hřbety,
  • v rázu krajiny převládají konvexní profity a jen dolní části svahů jsou konkávní,
  • na parovině jsou vyvinuty hluboké zvětraliny,
  • říční síť je přizpůsobena struktuře a údolí mají široké údolní nivy,
  • parovina leží blízko hladiny světového oceánu.
« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...