Termín: flyš

« Back to Glossary Index

Flyš je odborný termín z geologie, kterým se obecně popisuje různě mocný soubor sedimentárních vrstev, které jsou nejčastěji tvořeny z pískovcůjílů. Termín flyš pochází ze švýcarské němčiny, kde flysch označuje horninu náchylnou k sesuvům, podle slovesa fließen (téct).

Vlastnosti hornin tvořících flyš mají výrazný dopad na reliéf a vodní režim ve flyšových pohořích. Pískovce a jílovce poměrně rychle podléhají vodní erozi, což má za následek rychlé zařezávání se vodních toků a z toho vyplývající rozčleněný reliéf. Flyšové horniny mají navíc nízkou propustnost vody, což má za následek časté záplavy či sesuvy během přívalových dešťů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Flyš