Mineralogické poměry moravských Karpat

Mineralogické poměry v oblasti moravských Karpat lze obecně označit za spíše méně rozmanité. Rozhodujícím faktorem je naprostá převaha hornin, které byly vytvořeny flyšovou nebo flyšoidní sedimentací bez následné termické přeměny. Jedná se z velké části o splachy z přilehlých kontinentů a jejich minerální složení proto odráží skladbu hornin v povodí velkých řek a při pobřeží. Většina, především rudních minerálů, však během transportu v exogenních podmínkách podléhá rychlému rozkladu a různým přeměnám, a tak spektrum horninotvorných minerálů ve flyšových pískovcích je poměrně malé.

Důležitou roli má také relativní geologická mladost hornin. Výjimku tvoří minerály vázané na produkty vulkanismu, jako jsou například těšínity, bazalty a trachyandezity, a dále mohutná tělesa slepenců s velkými bloky metamorfovaných a vyvřelých hornin, kde se mohou objevit anomální nahloučeniny rudních a jiných minerálů.

Geologická stavba a mineralogické složení hornin jsou rozhodujícími faktory, které ovlivňují vznik a výskyt nerostů. Určitý význam mají přitom také místní poměry. Na základě těchto hledisek můžeme vymezit šest základních mineralogicko–geologických skupin, které je možno následně dále členit:

 • nerosty exotických hornin proterozoického a paleozoického stáří (starohory–prvohory),
 • nerosty druhohorních hornin,
 • nerosty flyšových sedimentů:
  • nerosty pískovců,
  • nerosty z valounů a slepenců,
  • nerosty jílovců,
  • nerosty vápenců a dolomitů,
  • menility,
  • pelokarbonáty a s nimi spojené výskyty rudních minerálů,
  • nerosty vulkanických hornin,
 • nerosty z neogenních sedimentů, lignitových slojí,
 • nerosty kvartérních sedimentů:
  • nerosty pleistocenních pokryvných útvarů,
  • nerosty holocenních pokryvných útvarů,
 • exoty a meteority.

Přečtěte si také

 • Exoty
  27.11.2013 Exoty Velmi zajímavou oblastí jsou z mineralogického hlediska exoty v podobě různých […]
 • Nerosty flyšových hornin
  1.11.2013 Nerosty flyšových hornin Flyšové sedimenty nevynikají pestrostí mineralogického složení. Jedná se z velké části o […]
 • Nerosty kvartérních sedimentů18.11.2013 Nerosty kvartérních sedimentů Přestože kvartérní uloženiny pokrývají 90 % povrchu území republiky, jejich mocnost se […]
 • Nerosty neogenních sedimentů a kaustobiolitů17.11.2013 Nerosty neogenních sedimentů a kaustobiolitů Nerosty neogenních sedimentů Neogenní sedimenty budují převážně jíly, vápnité jíly, […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...