Hruškovice

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-17-01-072
plocha povodí [km2] 116,9
délka toku [km] 24,3
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,23

Charakter toku

Hruškovice pramení na sev. svazích vrcholu s kótou 504 m ve Chřibech v nadmořské výšce 435 m. Od pramene teče vých. směrem a přibírá levostranné přítoky od Ocásku (553 m) a Hrobů (503 m). Postupně se obrací k J, přibírá zleva přítok  od Velké Lipové (455 m) a dále protéká údolím směrem k Osvětimanům. U Ski parku před Osvětimany je na potoce vybudována menší vodní nádrž za účelem rekreace a rezervoáru vody pro výrobu sněhu.

Před Osvětimany se zprava do Hruškovice připojuje  Klimentský potok, pramenící již. pod sedlem u Křížku. Na Klimentském potoce jsou jsou za účelem rekreace vybudovány Klimentský rybníkvodní nádrž Březina u Osvětiman. Pod Osvětimany vstupuje Hruškovice do Kyjovské pahorkatiny a míří dlouhým údolím směrem k Ježovu, před nímž je na Hruškovici vybudována menší vodní nádrž Horní Ježov.

Pramenná oblast Klimentského potoka.
Pramenná oblast Klimentského potoka.

Pod Ježovem se do Hruškovice zprava připojuje Skalecký potok, pramenící jih.–vých pod Bradlem (543 m) v Zůbkově studánce v nadmořské výšce 410 m. Do Skaleckého potoka se ve Vřesovicích vlévá zleva Vřesovický potok, v Labutech zprava Josefínský potok, pramenící sev.–záp. od Bradla (543 m). Pod Labuty ústí zleva Labutský potok. U Ježova je na Skaleckém potoce vybudována menší vodní nádrž Dolní Ježov. Obě dvě ježovské nádrže slouží k rybářským účelům.

U Žádovic se údolí Hruškovice již začíná rozšiřovat a pod Žádovicemi ústí do Hruškovice zprava Moštěnka, pramenící na jih.–vých. úbočí Velké Ostré (532 m)  v nadmořské výšce 455 m. Moštěnka protéká již. směrem přes Kameňák a Dolní Moštěnice směrem k Hýslům, před nimiž přibírá zprava Čeložnický potok,  pramenící na jih.–vých. úbočí Malé Ostré (478 m)  v nadmořské výšce 440 m. Levostranným přítokem Čeložnického potoka je Moravanský potok.

Hruškovice nadále protéká širokým neckovitým údolím jih.–záp. směrem kolem Kelčan a Vlkoše, odkud pokračuje kanalizovaným korytem kolem Skoronic a sev. od Milotic uhýbá k Mistřínu, pod nímž se v nadmořské výšce asi 178 m vlévá do Kyjovky. Před samotným soutokem ústí do Hruškovice zleva přítok Zamazaná od Milotic a Vacenovic, kde pramení u PP Jezero. Na Zamezené se rovněž nachází PR Písečný rybníkMilotickým rybníkem.

Hruškovice odvodňuje již. část Chřibů a přilehlé části Kyjovské pahorkatiny.  Hydrologická stanice se nachází v Osvětimanech.

Vodohospodářské objekty

VODNÍ NÁDRŽ Osvětimany

Vodní nádrž Březina u Osvětiman je menší vodní dílo, které vzniklo vznikla roku 1979 na Klimentském potoku asi 1 km na severozápad od obce Osvětimany. Nádrž slouží k zmírnění velkých vod, ochraně před povodněmi a k zajištění minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku. Vedlejším účelem je extenzivní chov ryb pro sportovní rybaření. Zatopená plocha při normální hladině činí 6,65 ha, objem 312 tis m3 a hloubka u hráze 10,4 m.

vodní nádrž  Horní Ježov

Vodní dílo Horní Ježov, někdy označovaná též jako Ježov I nebo Osvětimany II leží v katastrálním území Osvětimany na řece Hruškovici.  Účely nádrže jsou: zachycení splavenin, ochrana před povodňovými průtoky, extenzivní chov ryb, odběr požární vody a účely ekologické. V důsledku značné eroze se nádrž často zanáší.

Hráz je homogenní, sypaná vybudovaná z vytěženého materiálu. Její celková délka 137 m. V roce 1999 byla vystavena i hráz dělící za účelem vytvoření sedimentačního prostoru. Bezpečnostní přepad je zřízen na levém okraji nádrže jako kašnový. Přepadová hrana je dlouhá 32 m. Výpustným zařízením je betonový otevřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou.

Přečtěte si také

  • Kyjovka15. 3. 2017 Kyjovka Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-065 plocha povodí […]
  • Svodnice17. 3. 2017 Svodnice Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-113 plocha povodí […]
  • Prušánka17. 3. 2017 Prušánka Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-101 plocha povodí […]
  • Šardický potok17. 3. 2017 Šardický potok Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-094 plocha povodí […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...