Literární přehled v kapitole geomorfologie

Odborná literatura

Anonymus, Rozbory chráněné krajinné oblasti Pálava, Správa CHKO Pálava, 2005
Cieslarová, J., Travinobylinná vegetace Jablunkovska, DP, PF Masarykova univerzita, Brno 2007
Čtyroký, P., Stráník, Z., Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat. Věst. Čes. geol. Úst. 70, 3, 67–72. Praha, 1995
Havlíček, F., Mladopaleolitické osídlení Divácké vrchoviny, BP, Filozofická fakulta MU, Brno, 2010
Hurt, R., a kolektiv, Kyjovsko. Musejní spolek v Brně, 537 p., 1970
Chlupáč, I., a kolektiv, Geologická minulost České republiky. Academia Praha, 436 p., 2002
Kolektiv, Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, ČSAV, 1987
Kotásková, D., Těžba štěrkopísků v Dolnomoravském úvalu, BP,PF Univerzita Palackého, Olomouc, 2010
Mykysek, P., Rešerše k diplomové práci: Studium minerální asociace těžké frakce z deponie ložiska štěrkopísků u Hulína, 2010
Nekuda, V., a kolektiv, Uherskohradišťsko – Vlastivěda Moravská. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Brno, 855 p., 1992
Nekuda, V., a kolektiv, Okres Vsetín (Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko. Vlastivěda Moravská. Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Okresní úřad Vsetín. Lanškroun, 964 p., 2002
Novodomec, R., Nové poznatky o planácii flyšových Karpát, Katedra geografie, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica
Pavelka, Trezner a kol.: Příroda Valašska, ČSOP Orchidea Vsetín, 2001
Petr, S.: Těžba štěrkopísků v Hornomoravském úvalu (Potenciál, historické aspekty a environmentální důsledky), Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
Romanová, V., Multifunkční využívání krajiny a trvalá udržitelnost (na příkladu vybraného území), BP, PF Masarykovy univerzity, Brno 2007
Rubín, J., Balatka, B., a kol., Atlas skalních, zemních a půdních tvarů, Academia, Praha 1986

Mapy, tabulky a monografie

Územní plán Holešov, koncept

Weby

Wikipédie
Příroda Valašska
Příroda Valašska – Geomorfologie
Gryga R., Jelínek J., Geomorfologie pro technické obory, Institut geologického inženýrství – HGF, VŠB-TU Ostrava
ABZ slovník cizích slov
Chráněná území Zlínského kraje
http://www.cenia.cz
http://www.uhul.cz
Mezistromy.cz
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Správa CHKO Pálava
Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty
Správa CHKO Beskydy
Pamětihodnosti.cz — Hranická propast
Biolib.cz — NPP Šipka
Západní Beskydy — 3. Krajina
Info Kroměříž — PP Hostýnské vrchy
Treking.cz — Vsetínské vrchy, kolébka turistiky
Turistické regiony ČR — Vsetínské vrchy
Rožnovská brázda / Roznov furrow
Atlas Česka — Moravskoslezské Beskydy
Beskydy.cz — Moravskoslezské Beskydy
Mezi stromi — Moravskoslezské Beskydy
Tisícovky — Moravskoslezské Beskydy
Těšínské Beskydy
Gymnázium Karviná — Vněkarpatské sníženiny
Příroda.cz — Maloplošná zvláště chráněná území Karvinska
Cittadella.cz — Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Ochrana přírody — Soutok — nová CHKO na jižní Moravě?
iTRAS — Lednicko-valtický areál
ARCHITEKTURA: Černá Ostrava

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...