Termín: biom

« Back to Glossary Index

biom je je tvořen souborem strukturálně a fyziognomicky blízkých biocenóz pod vlivem více méně shodných makroklimatických podmínek v rozsáhlých oblastech Země. Pro označení biomu lze také použít pojem klimatický klimax (což je ustálené společenstvo, které se vyvinulo v určitém klimatu jako výsledek sukcese).

Charakter biomu je dán autotrofní složkou – charakterem rostlinstva, zejména převažujícími životními formami rostlin. Samotný charakter rostlinstva pak ovlivňuje několik faktorů: zeměpisná šířka, nadmořské výška, umístění na kontinentu (vnitrozemí čí přímořské klima), množství dostupné vody (voda bývá limitujícím faktorem pro výskyt dřevin) a biotické podmínky (vzájemné vztahy organismů). Lze rozlišit lesní a nelesní biomy.

Zdroj: https://www.mezistromy.cz/les-a-stromy/typy-prirozenych-porostu-(biomu)-sveta-i-v%20cr/odborny